Blog
16gru
Co do zasady nadzór nad bieżącą działalnością w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może być sprawowany albo przez samych wspólników, w oparciu o ich indywidualne prawo kontroli (art. 212 ksh), lub przez radę nadzorczą i/lub komisję rewizyjną (art. 213 § 1 ksh).
 
Autor:
Mateusz Kierok
02gru
Począwszy od 1 stycznia 2015 roku zmianie ulegną zasady dotyczące ustalania wartości oraz opodatkowania przychodów osiąganych przez pracowników z tytułu korzystania z samochodów służbowych dla celów prywatnych.
 
Autor:
Piotr Stolarczyk
01gru
Niejednokrotnie zdarza się, że osoby prowadzące działalność gospodarczą wykonują również czynności zaliczane do tzw. działalności osobistej w rozumieniu regulacji ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z reguły czynności takie wykonywane są na podstawie umowy o świadczenie usług lub umowy o dzieło.
 
Autor:
Piotr Stolarczyk
25lis
Jak informowaliśmy już na naszym blogu, 25 grudnia br. wejdą w życie regulacje ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, która w całości zastępuje dotychczasowe przepisy odnoszące się do tzw. sprzedaży konsumenckiej.
 
Autor:
Piotr Stolarczyk
14lis
Odbywanie przez pracownika podróży służbowej, która dobiega końca w porze nocnej, z zasady zaburza okres wypoczynku pracownika. Czy wobec tego pracownik będzie uprawniony do uzyskania dodatkowego czasu na regenerację sił, czy też będzie całkowicie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy? Jeśli tak, to jak długo?
 
Autor:
Mateusz Kierok
07lis
W obrocie prawnym spore kontrowersje wzbudza dopuszczalność rozporządzania substratami majątku na wypadek śmierci w formie umowy darowizny. Wszelkie obawy w tej tematyce wynikają z fundamentalnej dla prawa cywilnego zasady zakazującej dokonywania czynności mortis causa w sposób inny jak tylko za pomocą testamentu (art. 941 kc).
 
Autor:
Mateusz Kierok
29paź
Na mocy regulacji ustawy z dnia 13 marca 2000 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w określonych przypadkach pracownicy uprawnieni są do otrzymania od pracodawcy odprawy pieniężnej.
 
Autor:
Piotr Stolarczyk
24paź
Na gruncie krajowym kwestia przedawnienia roszczeń o charakterze cywilnoprawnym regulowana jest przez przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Przepisy krajowe przewidują rozmaite terminy przedawnienia, które różnią się od siebie w zależności od tego, czy mamy do czynienia z obrotem w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami, jak również od rodzaju stosunku prawnego łączącego strony.
 
Autor:
Piotr Stolarczyk
15paź
W obrocie gospodarczym utarło się niesłuszne przekonanie, że jakiekolwiek uchwały podejmowane przez wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinny wiązać się z koniecznością przeprowadzenia zgromadzenia wspólników. Nie ulega przy tym wątpliwości, iż takie założenie wiąże się także z pewnym trudem organizacyjnym po stronie zarządu, który to organ – z reguły – obciążony jest obowiązkiem zwoływania zgromadzeń.
 
Autor:
Mateusz Kierok
29wrz
Obowiązujące obecnie regulacje Kodeksu cywilnego wprost nie przewidują możliwości nabycia udziału we współwłasności nieruchomości w drodze zasiedzenia, wskazując jedynie w sposób ogólny, iż zasiedzieć można prawo własności nieruchomości.
 
Autor:
Piotr Stolarczyk
15wrz
Zgodnie z art. 65 ust. 3 Konstytucji stałe zatrudnianie dzieci poniżej 16 roku życia jest zakazane. Dopuszcza się jednak odrębne regulacje wprowadzane mocą ustawy. I tak w art. 3045 Kodeksu pracy ustawodawca uregulował jedyny wyjątek od przywołanej zasady, który wszedł w życie z dniem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, a to dla implementacji zapisów dyrektywy Rady nr 94/33/WE z 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych.
 
Autor:
Mateusz Kierok
25sie
Pracownik, z którym pracodawca rozwiązał umowę o pracę (zarówno w drodze wypowiedzenia, jak i zwolnienia dyscyplinarnego), ma prawo do zbadania prawidłowości i zasadności tej czynności na drodze sądowej. Może w takim wypadku dochodzić ustalenia bezskuteczności wypowiedzenia umowy, odszkodowania lub przywrócenia do pracy.
 
Autor:
Mateusz Kierok
19sie
Na skutek uchwały Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2014 roku coraz więcej pracowników-kierowców kieruje do pracodawców roszczenia o zapłatę należności tytułem zwrotu kosztów noclegu.
 
Autor:
Anna Rogowska
05sie
Wśród praktyków i przedstawicieli doktryny brak jest jednolitego stanowiska w zakresie dopuszczalności wykorzystania przez pracodawcę wizerunku pracownika.
 
Autor:
Anna Rogowska
31lip
Oddawanie przez pracodawców do dyspozycji pracowników telefonów służbowych (stacjonarnych i komórkowych) jest dość powszechną praktyką. Nie budzi ona żadnych wątpliwości, gdy telefon jest wykorzystywany jako narzędzie pracy wyłącznie w celach związanych z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.
 
Autor:
Anna Rogowska
22lip
Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna w precyzyjny sposób regulować kwestie związane z długością kadencji członków zarządu.
 
Autor:
Piotr Stolarczyk
08lip
Na gruncie przepisów Kodeksu pracy pracodawca uprawniony jest do zmiany warunków płacy lub pracy poprzez złożenie pracownikowi tzw. wypowiedzenia zmieniającego.
 
Autor:
Piotr Stolarczyk
30cze
Poza ratami uiszczanymi przez cały okres trwania umowy leasingu leasingobiorca wpłaca na rzecz leasingodawcy również tzw. opłatę wstępną. Stanowi ona określony procent wartości przedmiotu leasingu, a uiszcza się ją przy zawieraniu umowy.
 
Autor:
Piotr Stolarczyk
17cze
Osobom zatrudnionym na stanowisku kierowców w transporcie międzynarodowym poza wynagrodzeniem za pracę przysługuje szereg świadczeń, których celem jest zrekompensowanie ponoszonych przez nich wydatków, w tym związanych z wyżywieniem i noclegami.
 
Autor:
Piotr Stolarczyk
12cze
Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzona w Genewie w dniu 19 maja 1956 roku, jest aktem prawnym, który z założenia w sposób kompleksowy reguluje kwestie związane z transportem międzynarodowym, w tym również aspekty przedawnienia roszczeń.
 
Autor:
Piotr Stolarczyk
29maj
Z dniem 1 stycznia 2014 roku wprowadzono istotne zmiany w zakresie regulacji dotyczących możliwości uzyskania zwrotu części podatku VAT poniesionego na inwestycję budowlaną przez osoby fizyczne.
 
Autor:
Mateusz Kierok
15maj
Urlop wypoczynkowy, stanowiąc konkretyzację prawa pracownika do wypoczynku powinien zostać mu udzielony w naturze w roku kalendarzowym, w którym uzyskał do niego prawo, najpóźniej zaś do 30 września roku następującego (tak po nowelizacji, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2012 r., obejmującej także uprawnienie do urlopu wypoczynkowego nabyte za 2011 r.; przed nowelizacją do 31 marca roku następującego).
 
Autor:
Mateusz Kierok
17kwi
W Polsce istnieje obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej za korzystanie z odbiorników radiowych i telewizyjnych, co reguluje ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. 2005 r. Nr 85 poz. 728). Opłaty mają na celu realizację przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji szeroko pojętej misji publicznej.
 
Autor:
Mateusz Kierok
27mar
Ważkim praktycznym problemem, zwłaszcza odnośnie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością ze stosunkowo mało rozdrobnionym układem właścicielskim, jest kwestia dopuszczalności łączenia w jednej osobie dwóch funkcji związanych z prowadzeniem zgromadzenia wspólników spółki: przewodniczącego i protokolanta.
 
Autor:
Mateusz Kierok
20mar
System zadaniowego czasu pracy przewidziany w art. 140 Kodeksu pracy zakłada, że czas pracy określony jest w oparciu o rodzaj i ilość zadań powierzonych pracownikowi do realizacji.
 
Autor:
Piotr Stolarczyk
13mar
Pobieranie tzw. opłat półkowych stanowi częstą praktykę stosowaną w szczególności przez sieci hipermarketów. Warto pamiętać, że tego rodzaju działania stanowią czyn z zakresu nieuczciwej konkurencji, co rodzi określone konsekwencje.
 
Autor:
Piotr Stolarczyk
05mar
Kodeks spółek handlowych (ksh) w art. 266 dopuszcza możliwość wyłączenia wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z uwagi na ważne przyczyny, które go dotyczą. Dzieje się to (§ 1) za sprawą żądania zgłoszonego przez wszystkich pozostałych wspólników - pod warunkiem, że ich udziały wynoszą więcej niż połowę kapitału zakładowego spółki albo (§ 2) w sytuacji wystąpienia przez mniejszą liczbę wspólników posiadających analogiczny udział w spółce, o ile takie uprawnienie zostało przyznane w umowie spółki.
 
Autor:
Mateusz Kierok
03kwi
Na podmiotach będących administratorami danych osobowych spoczywa obowiązek stosowania środków technicznych oraz organizacyjnych, których celem jest skuteczna ochrona powierzonych im danych.
 
Autor:
Piotr Stolarczyk
27lut
Kodeks pracy milczy na temat możliwości zawarcia przedwstępnej umowy o pracę, mimo to jej podpisanie w świetle przepisów obowiązującego prawa jest w pełni dopuszczalne.
 
Autor:
Kinga Nastałek-Fałowska
20lut
1 stycznia 2012 roku do Kodeksu spółek handlowych wprowadzono regulację art. 1571, na podstawie której możliwe jest dokonanie rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krajowym Rejestrze Sądowym przy wykorzystaniu tzw. wzorca umowy.
 
Autor:
Piotr Stolarczyk
13lut
Zgodnie z ustawową definicją mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, wywołujące u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie go, izolowanie lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
 
Autor:
Anna Rogowska
06lut
Pracownik, który zamierza zwolnić się z pracy, podobnie jak pracodawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych dla poszczególnych trybów rozwiązania umowy o pracę.
 
Autor:
Anna Rogowska
29sty
Członkowie organów spółek kapitałowych, niezależnie od pełnionej funkcji, związani są ze spółką określonym stosunkiem prawnym - np. umową zlecenia, umową o dzieło, umową o pracę, czy też popularnym w ostatnim czasie kontraktem menedżerskim.
 
Autor:
Piotr Stolarczyk
20sty
Realizacja swobody przepływu osób w ramach wspólnego rynku UE, zapewniła obywatelom państw członkowskich możliwość swobodnego przemieszczania się po terytorium Unii Europejskiej.
 
Autor:
Kamil Gąsior
09sty
Członkowie zarządu spółek kapitałowych niejednokrotnie są również w nich zatrudnieni, co oznacza, iż poza obowiązkami wynikającymi z faktu pełnienia funkcji w zarządzie wykonują również obowiązki pracownicze.
 
Autor:
Piotr Stolarczyk
02sty
Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego ryzyko wątpliwości wynikających z niejasnych postanowień umowy, niedających się usunąć w drodze wykładni, powinna ponieść strona, która zredagowała umowę (wyrok z dnia 4 czerwca 2013 roku, sygn. akt II PK 293/12).
 
Autor:
Kinga Nastałek-Fałowska