Wstępna opłata leasingowa a koszty uzyskania przychodów

Wstecz
Piotr Stolarczyk
2014-06-30

Poza ratami uiszczanymi przez cały okres trwania umowy leasingu leasingobiorca wpłaca na rzecz leasingodawcy również tzw. opłatę wstępną. Stanowi ona określony procent wartości przedmiotu leasingu, a uiszcza się ją przy zawieraniu umowy.

Raty leasingowe rozliczane są na bieżąco i mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do czasu trwania umowy leasingu. Wątpliwości natomiast budzi sposób zaliczania opłaty wstępnej w poczet kosztów uzyskania przychodu. 

Zdaniem Ministerstwa Finansów skoro opłata wstępna jest rozliczana bilansowo przez cały okres trwania umowy leasingu, winna być również rozliczana jako koszt podatkowy proporcjonalnie do tego okresu. Stanowisko to wydaje się być wątpliwe szczególnie w świetle faktu, że opłata wstępna ma charakter jednorazowy. 

W wyroku z 17 grudnia 2013 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt II FSK 2906/11, Naczelny Sąd Administracyjny przyjął, iż wstępna opłata leasingowa jest świadczeniem bezzwrotnym i samoistnym, a jednocześnie niezależnym od rat leasingowych. Jest uiszczana jednorazowo i w tym sensie nie jest powiązana z całym okresem trwania umowy leasingu, a jej zapłata stanowi warunek zawarcia umowy i wydania korzystającemu przedmiotu leasingu. 

W rezultacie Naczelny Sąd Administracyjny przyjął, że wstępna opłata leasingowa może być zaliczana do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo. Zatem zdaniem sądu wydatek w postaci opłaty leasingowej należy potrącić w całości w dacie jego poniesienia. 

Piotr Stolarczyk 
Radca prawny