Zmiany w opodatkowaniu nieodpłatnych świadczeń z tytułu użytkowania przez pracowników samochodów służbowych dla celów prywatnych

Wstecz
Piotr Stolarczyk
2014-12-02

Począwszy od 1 stycznia 2015 roku zmianie ulegną zasady dotyczące ustalania wartości oraz opodatkowania przychodów osiąganych przez pracowników z tytułu korzystania z samochodów służbowych dla celów prywatnych.

Omawiane zmiany zostaną wprowadzone na mocy regulacji ustawy z dnia 7 listopada 2014 roku o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (tzw. czwarta ustawa deregulacyjna), która zmienia szereg aktów prawnych, w tym również przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na gruncie obecnych przepisów wartość tzw. nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracowników, w tym również w zakresie udostępnienia im przez pracodawcę samochodów służbowych dla celów prywatnych, ustalana jest w oparciu o ceny rynkowe, co stanowi podstawę do określenia wysokości przychodu po stronie pracownika, a co za tym idzie do ustalenia podatku PIT we właściwej wysokości. Z reguły korzysta się w tym przypadku z rynkowych stawek czynszu najmu samochodów, co może nastręczać problemy.

Nowe regulacje prawne przewidują zryczałtowaną wartość wspomnianych nieodpłatnych świadczeń, która uzależniona jest od pojemności skokowej silnika udostępnionego pracownikowi pojazdu i wynosi 250 złotych miesięcznie w przypadku pojemności do 1600 cm3 oraz 400 złotych w przypadku pojemności powyżej 1600 cm3.

Ponadto zmiany zakładają, że w razie częściowej odpłatności ze strony pracownika przychód, jaki pracownik osiąga, korzystając z pojazdu w celach prywatnych, określany jest jako różnica pomiędzy wspomnianym ryczałtem a częściową odpłatnością ponoszoną przez pracownika.   

Zmiany należy ocenić pozytywnie, ponieważ uproszczeniu ulegną zasady dotyczące rozliczania kosztów związanych z udostepnieniem pracownikom pojazdów dla celów prywatnych, co stanowi często stosowaną praktykę.

Piotr Stolarczyk
Radca prawny