Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika też musi odpowiadać prawu

Wstecz
Anna Rogowska
2014-02-06

Pracownik, który zamierza zwolnić się z pracy, podobnie jak pracodawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych dla poszczególnych trybów rozwiązania umowy o pracę.

Składając oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia, pracownik winien pamiętać, aby dokonać tego na piśmie. Niedopuszczalnym zatem jest porzucenie przez pracownika pracy bez składania jakiekolwiek oświadczenia w przedmiocie zakończenia stosunku pracy.

Kodeks pracy przewiduje możliwość rozwiązania przez pracownika umowy o pracę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Jest to dopuszczalne w ściśle określonych przypadkach:

-  jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe,

- gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Korzystając z możliwości rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym, pracownik powinien wskazać przyczynę swojej decyzji. Warto zauważyć, że narazi się on na odpowiedzialność, jeżeli pod pretekstem zaistnienia ww. przesłanek rozwiąże umowę o pracę bez wypowiedzenia.

W razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu dopuszczenia się przez pracodawcę ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika, pracodawcy przysługuje roszczenie o odszkodowanie. W ewentualnym procesie sądowym pracodawca nie będzie zobowiązany do udowodnienia przed sądem, iż na skutek rozwiązania umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia poniósł jakąkolwiek szkodę. Odszkodowanie w tym przypadku ma głównie funkcję prewencyjno-represyjną.

Należy zauważyć, że kodeks pracy nie przewiduje możliwości dochodzenia odszkodowania w razie niezasadnego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę z powodu niezastosowania się przez pracodawcę do orzeczenia lekarskiego. W takim przypadku pracodawca będzie mógł jednak  domagać się od pracownika odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.

Anna Rogowska
Radca prawny