Blog
17gru
Przepisy nowelizacji Kodeksu pracy, które wejdą w życie w dniu 22 lutego 2016 roku znacząco zmieniają dotychczasowe zasady w obszarze zawierania i rozwiązywania terminowych umów o pracę. Po pierwsze, ustawodawca ogranicza katalog umów o pracę eliminując całkowicie z obrotu umowy zawierane na czas wykonania określonej pracy.
 
Autor:
Mateusz Kierok
03gru
Uprawnienie szczególne, przysługujące z tytułu uczestnictwa w spółce osobowej, zostało zawarte przez ustawodawcę w art. 66 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”). Zgodnie z normą powołanego przepisu wspólnik, w ściśle określonych przypadkach, może domagać się sądowego przyznania prawa do przejęcia majątku spółki, w której uczestniczy.
 
Autor:
Mateusz Kierok
13lis
Dla większości osób mediacja jest próbą ugodowego zakończenia sporów zawisłych przed sądem, do której strony kierowane są przez sąd rozpatrujący daną sprawę. Należy jednak pamiętać, że mediacja jest instytucją zdecydowanie szerszą, zaś jej nadrzędnym celem jest rozwiązanie konfliktu zaistniałego między różnymi podmiotami.
 
Autor:
Mateusz Kierok
12lis
Do Rejestru Klauzul Niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) pod nr 6043 została wpisana klauzula, zgodnie z którą sprzedawca nie może odmówić uwzględnienia reklamacji, opierając się wyłącznie na własnym przeświadczeniu, że towar był niewłaściwie używany.
 
Autor:
Kinga Nastałek-Fałowska
05lis
Zgodnie z przyjętą w prawie międzynarodowym zasadą, prawa autorskie jako prawa wyłączne ze swej istoty mają charakter terytorialny. Podlegają one ochronie przede wszystkim na terytorium państwa, które uznało, w zgodnie z ustawodawstwem wewnętrznym, daną aktywność ludzką za utwór (państwo pochodzenia utworu), zaś na obszarach innych państw tylko wtedy, gdy i one uznają daną aktywność za utwór.
 
Autor:
Mateusz Kierok
13paź
Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych przewiduje szereg wariantów przekształcenia podmiotowego przedsiębiorców. Przepisy w tym przedmiocie zawarte zostały zarówno w części ogólnej, jak również w części szczególnej kodeksu.
 
Autor:
Piotr Stolarczyk
07paź
Regulacje ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych zawierają zamknięty katalog czynności, w wyniku realizacji których powstaje obowiązek zapłaty podatku PCC. Jedną z nich jest umowa spółki kapitałowej, jak również jej zmiana.
 
Autor:
Piotr Stolarczyk
01paź
W przedmiotowym orzeczeniu, przyjętym do rozpoznania na skutek pytania prejudycjalnego złożonego przez sąd hiszpański, Trybunał uznał, że czasem pracy jest czas dojazdu pracownika do miejsca świadczenia pracy wskazanego przez pracodawcę, w sytuacji, w której ci pracownicy nie mają stałego, a nawet zwykłego miejsca pracy.
 
Autor:
Mateusz Kierok
28wrz
Podpisując z firmą zewnętrzną umowę na obsługę księgową, przedsiębiorcy czasami nie zwracają uwagi na postanowienia regulujące zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych lub nie podpisują odrębnych umów w tej sprawie. Tymczasem tylko na takiej podstawie pracodawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych firmie księgowej.
 
Autor:
Kinga Nastałek-Fałowska
25wrz
Pojęcie „grupy kapitałowej” stosunkowo często używane jest w obrocie prawnym. Warto jednak pamiętać, że w zależności od kontekstu oraz aktu prawnego regulującego określone zagadnienia, wspomniane pojęcie może mieć różne znaczenia.
 
Autor:
Piotr Stolarczyk
21wrz
Każdorazowe złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym będzie - co do zasady - aktualizowało obowiązek poniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 złotych. Powyższe wynika z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (dalej jako „Ustawa”).
 
Autor:
Mateusz Kierok
24sie
Kontrakt menadżerski (umowa o zarządzenie) stanowi obecnie coraz bardziej popularną formę współpracy, w ramach której doświadczone osoby o wysokich kwalifikacjach podejmują się wykonywania zadań polegających na zarządzaniu spółkami.
 
Autor:
Piotr Stolarczyk
24sie
W praktyce często przyjmuje się, że Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) reguluje aspekty wszystkich umów związanych z transportem międzynarodowym. W rezultacie niejednokrotnie również spedytorzy opierają swoje roszczenia na jej regulacjach.
 
Autor:
Piotr Stolarczyk
12sie
W dniu 5 sierpnia Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie Kodeksu pracy, która wejdzie w życie w terminie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia. Zgodnie z nowelą Kodeks pracy przewidywał będzie możliwość zawierania umów na okres próbny, na czas nieokreślony i na czas określony. Te ostatnie, będą ograniczone ilościowo i czasowo (max. 3 przez 33 miesiące).
 
Autor:
Anna Rogowska
14lip
Kontynuując rozważania dotyczące kontraktów menadżerskich (blog Kancelarii z dnia 29 stycznia 2014 roku oraz z dnia 26 stycznia 2015 roku), koniecznie należy zwrócić uwagę na najnowszy pogląd Sądu Najwyższego w kwestii oskładkowania menadżerów, którzy zarządzają spółkami w ramach samozatrudnienia.
 
Autor:
Piotr Stolarczyk
01lip
Pracodawca nie może zmusić pracownika do podpisania weksla własnego na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń majątkowych wynikających ze stosunku pracy, zaś podpisany weksel jest nieważny.
 
Autor:
Kinga Nastałek-Fałowska
19cze
Regulacje ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych przewidują kilka sposobów podwyższenia kapitału zakładowego.
 
Autor:
Piotr Stolarczyk
15cze
Na gruncie porządku prawnego obowiązującego przed dniem 3 maja 2012 roku Kodeks postępowania cywilnego zawierał szczegółowe regulacje normujące postępowanie w sprawach gospodarczych.
 
Autor:
Piotr Stolarczyk
31maj
Zasadą jest, że urlop ojcowski przysługuje tym osobom, które posiadają status pracownika w rozumieniu przepisów prawa pracy.
 
Autor:
Piotr Stolarczyk
21maj
Rozpoznawanie spraw w postępowaniu sądowym (np. cywilnym) niejednokrotnie może trwać latami, nawet w przypadkach, gdy nie istnieją ku temu uzasadnione podstawy
 
Autor:
Mateusz Kierok
20maj
Przy pożyczkach konsumenckich nie do przyjęcia jest sytuacja, w której klient zaskakiwany jest przez bank podwyższanymi opłatami i prowizjami.
 
Autor:
Kinga Nastałek-Fałowska
29kwi
W obrocie gospodarczym można spotkać opinie, które poddają w wątpliwość dopuszczalność wykonywania pracy tymczasowej przez osoby podejmujące współpracę na podstawie umów cywilnoprawnych.
 
Autor:
Mateusz Kierok
21kwi
W dniu 14 kwietnia 2015 roku Trybunał Konstytucyjny w składzie pięciu sędziów orzekł o niezgodności bankowych tytułów egzekucyjnych z Konstytucją.
 
Autor:
Kinga Nastałek-Fałowska
20kwi
Zarówno przedstawiciele doktryny, jak również orzecznictwo Sądu Najwyższego od lat poruszają aspekty związane z tzw. prokurą niewłaściwą łączną, przy czym poglądy w tej materii są rozbieżn
 
Autor:
Piotr Stolarczyk
14kwi
Regulacja art. 46 Kodeksu postępowania cywilnego uprawnia strony danego stosunku prawnego do umownego określenia właściwości sądu (tzw. umowa prorogacyjna).
 
Autor:
Piotr Stolarczyk
17mar
Z dniem 1 kwietnia 2015 roku wejdzie w życie art. 1 ustawy z dnia 7 listopada 2014 roku o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. 2014 r. poz. 1662), który nowelizuje brzmienie art. 229 Kodeksu pracy.
 
Autor:
Mateusz Kierok
11mar
Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą tzw. ubezpieczenia od przestoju wywołanego chorobą lub wypadkiem.
 
Autor:
Piotr Stolarczyk
11mar
Z dniem 1 stycznia 2015 roku zmianie uległ szereg regulacji ustawy 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Jedną z nich jest zmiana zasad dotyczących wyznaczania przez administratora danych osobowych osoby pełniącej funkcję administratora bezpieczeństwa informacji (tzw. „ABI”).
 
Autor:
Piotr Stolarczyk
11mar
Polacy, którzy w ostatnich latach skorzystali z swobody przemieszczania się i zarobkowania w ramach unijnego rynku wewnętrznego, ale także poza granicami wspólnoty europejskiej, często spotykają się z problemami natury prawnej związanymi ze śmiercią osoby bliskiej zamieszkałej w Polsce.
 
Autor:
Mateusz Kierok
23lut
Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy stanowi praktykę stosowaną często również przez polskich pracodawców, przy czym jest to instytucja wywodząca się z Europy Zachodniej oraz Stanów Zjednoczonych, gdzie nosi określenie 'garden leave' lub 'garden leaving'.
 
Autor:
Piotr Stolarczyk
16lut
Oceniając zasadność wypowiedzenia umowy o pracę z powodu likwidacji jednego z kilku takich samych stanowisk, sądy pracy co raz częściej uznają za niezgodne z prawem wypowiedzenia, w uzasadnieniu których pracodawca nie podał kryterium doboru do zwolnienia.
 
Autor:
Anna Rogowska
12lut
W dniu 11 lutego 2015 roku Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów postanowił przekazać do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi Sądu Najwyższego zagadnienie prawne dotyczące obowiązku stosowania procedury zwolnień grupowych w przypadku wypowiedzeń warunków umowy o pracę (wypowiedzeń zmieniających).
 
Autor:
Anna Rogowska
04lut
Zasadniczo każdy podmiot korzystający z uprawnienia do wniesienia środka odwoławczego (zażalenia, apelacji) w ramach postępowania cywilnego winien uiścić stosowną opłatę w wysokości określonej przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2014 r. poz. 1025).
 
Autor:
Mateusz Kierok
28sty
Od 1 stycznia 2015 roku po raz pierwszy w historii Niemiec na poziomie federacji wprowadzono powszechną stawkę płacy minimalnej określoną na poziomie 8,5 euro brutto dla wszystkich pracowników zatrudnionych na terenie Republiki Federalnej.
 
Autor:
Mateusz Kierok
26sty
Wyrokiem z dnia 12 listopada 2014 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt I UK 126/14, Sąd Najwyższy zmienił swój dotychczasowy pogląd w przedmiocie zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego tych członków zarządu spółek kapitałowych, którzy niezależnie od powołania przez zgromadzenie wspólników są również stronami kontraktów menadżerskich zawartych ze spółkami.
 
Autor:
Piotr Stolarczyk
21sty
Zgodnie z przyjętym w polskim systemie prawnym dualistycznym modelem praw autorskich twórcy do stworzonego przez siebie utworu przysługują prawa osobiste oraz majątkowe. O ile obrót tymi drugimi jest rzeczą właściwą i naturalną, to osobiste prawa autorskie stanowią prawne określenie osobistej więzi twórczej autora i jego utworu.
 
Autor:
Mateusz Kierok
12sty
Zasady nabywania prawa do zasiłku dla bezrobotnych określają przepisy rozdziału 15 (art. 71-83) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dalej jako „ustawa”).
 
Autor:
Mateusz Kierok