Blog
14gru
Kodeks cywilny w artykule 483 ustanawia instytucję kary umownej. Taka forma zabezpieczenia jest bardzo wygodna dla strony uprawnionej, ponieważ zobowiązany musi wypłacić karę umowną bez względu na wysokość poniesionej szkody, a czasami nawet wtedy, gdy szkoda nie powstanie. Przesłanką wypłacenia kary umownej jest bowiem sam fakt naruszenia zakazu przez zobowiązanego, a nie, jak w przypadku odszkodowania, powstanie i wysokość szkody.
 
Autor:
Paula Nowak
06gru
W dniu 1 grudnia br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Jakkolwiek, wobec niezakończonego procesu legislacyjnego, nie jest to jeszcze akt obowiązujący, to z uwagi na istotne dla przedsiębiorców planowane od dnia stycznia 2017 roku zmiany, warto przedstawić niektóre jego założenia.
 
Autor:
Anna Rogowska
25lis
Przypominamy, że do dnia 1 grudnia 2016 roku posiadacze rachunków bankowych w Polsce (zarówno osoby fizyczne, ułomne osoby prawne, jak i osoby prawne), które założyły rachunek bankowy w okresie pomiędzy 1 lipca 2014 roku a 30 listopada 2015 roku i w dniu 1 grudnia 2015 roku posiadały na nim równowartość lub kwotę większą niż 50 tys. dolarów amerykańskich (USD) winny złożyć w swoich bankach oświadczenia dla potrzeb identyfikacji rachunków finansowych.
 
Autor:
Mateusz Kierok
08lis
Zawieszenie działalności gospodarczej jest możliwe wyłącznie w przypadku przedsiębiorców niezatrudniających pracowników. Zawieszenie, które następuje na wniosek zainteresowanego, nie oznacza jednak, że traci on status przedsiębiorcy, ponieważ na podstawie wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej, może on ponownie stać się aktywny na rynku.
 
Autor:
Paula Nowak
04lis
Umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, potocznie zwana „umową na zastępstwo”, jest szczególnym rodzajem terminowej umowy o pracę. Faktyczną przyczyną (causą) zawarcia tej umowy jest zabezpieczenie interesów pracodawcy dla utrzymania ciągłości świadczenia pracy na określonym stanowisku.
 
Autor:
Mateusz Kierok
28paź
Nie każda decyzja szefa uzasadnia przerwanie wakacji. Wezwanie po to, żeby wręczyć wymówienie, wypoczywającemu, to obejście przepisów ochronnych i działania sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Co do zasady urlop wypoczynkowy udzielony pracownikowi przez pracodawcę, w więc taki, co do którego w określonym terminie szef wyraził zgodę...
 
Autor:
Anna Rogowska
14paź
Wykorzystanie danych biometrycznych pracowników, a zwłaszcza skanów ich linii papilarnych, przez pracodawców do prowadzenia ewidencji czasu pracy jest coraz powszechniejszym zjawiskiem. System ten jest wprowadzany zarówno w prywatnych firmach, jak i w wielu podmiotach publicznych, takich jak szpitale czy urzędy.
 
Autor:
Paula Nowak
26wrz
Niejednokrotnie w praktyce można bowiem spotkać się z wątpliwościami wierzycieli, jak i samych dłużników występujących w ramach postępowania egzekucyjnego, dotyczących tego, co dzieje się z uprawnieniami (obciążeniami) osobistymi i rzeczowymi ustanowionymi na zlicytowanych nieruchomościach.
 
Autor:
Mateusz Kierok
22wrz
Akcje fantomowe to powszechna w Stanach Zjednoczonych metoda wynagradzania kadry menedżerskiej spółek akcyjnych. Ostatnimi czasy zyskała na popularności również w Polsce, ze względu na spowodowany jej stosowaniem wzrost efektywności menedżerów w zarządzaniu firmą.
 
Autor:
Paula Nowak
08wrz
W dniu dzisiejszym w życie wchodzi ustawa z dnia z 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 r. poz. 1311) wprowadzająca dalekie modyfikacje w reżimie prawa cywilnego.
 
Autor:
Mateusz Kierok
11sie
Na wstępie warto wyjaśnić, iż w polskim porządku prawnym dziedziczenie jest wstąpieniem w całość praw i obowiązków spadkodawcy. Oznacza to, że oprócz rzeczy należących do zmarłego i przysługujących mu wierzytelności, dziedziczy się także jego długi, których wartość może nieraz wielokrotnie przekraczać wartość pozostawionych przedmiotów.
 
Autor:
Paula Nowak
18lip
W praktyce pewne trudności budzi rozstrzygniecie, co zrobić z niewykorzystanym urlopem wypoczynkowym w sytuacji, gdy pomiędzy tym samym pracodawcą a pracownikiem kończy się jedna umowa o pracę, a rozpoczyna kolejna.
 
Autor:
Kinga Nastałek-Fałowska
11lip
W obecnie obowiązujących przepisach prawa pracy podnoszenie kwalifikacji zawodowych oznacza zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą (co oczywiście nie uniemożliwia podnoszenia kwalifikacji bez aprobaty pracodawcy, jednak w takim przypadku pracownikowi nie będą przysługiwały związane z tym przywileje ustanowione przez Kodeks pracy).
 
Autor:
Paula Nowak
06lip
Zgodnie z art. 167 Kodeksu pracy, pracodawca ma prawo odwołać pracownika z urlopu wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Oznacza to, że obie te przesłanki – konieczność obecności pracownika w zakładzie pracy oraz nieprzewidzenie tej sytuacji w chwili rozpoczęcia urlopu – muszą być spełnione łącznie, aby odwołanie pracownika z urlopu było zgodne z prawem. Ocena, czy powyższe przesłanki zachodzą należy wyłącznie do pracodawcy.
 
Autor:
Paula Nowak
15cze
Zbliża się okres wakacyjny, a wraz z nim zwiększa się liczba kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz indywidualnych kontroli pracodawców w przedmiocie prawidłowego wykorzystywania zwolnień lekarskich. Dla niektórych pracowników źródłem typowo wakacyjnego odpoczynku nie jest bowiem urlop, ale zwolnienie lekarskie, wykorzystywane wbrew celowi jego udzielenia.
 
Autor:
Kinga Nastałek-Fałowska
08cze
W niektórych sytuacjach zawarcie ugody sądowej w sprawach pracowniczych, jak choćby z uwagi na przewidywaną długość procesu lub znaczące trudności dowodowe, jest rozsądne i może spełnić oczekiwania stron bez konieczności przeprowadzania dalszego postępowania sądowego.
 
Autor:
Mateusz Kierok
03cze
Wprowadzanie modyfikacji do treści istniejącej już spółki komandytowej, z uwagi na bieżące potrzeby związane z jej działalnością, jest normalną i powszechną praktyką rynkową. W niektórych przypadkach dyskusyjnym – w obszarze stosowania prawa – może być jednak określenie chwili, w której wprowadzane przez wspólników zmiany umowy stają się prawnie wiążące.
 
Autor:
Mateusz Kierok
25maj
Ustalenie rzeczywistej wysokości dochodu osiąganego przez pracownika lub inną osobę uprawnioną do otrzymania środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej „ZFŚS”) - z punktu widzenia pracodawcy - jest bardzo istotne dla sprawiedliwego traktowania osób uprawnionych, należytego podziału środków funduszu, a przede wszystkim faktycznego wydatkowania środków w oparciu o kryterium socjalne.
 
Autor:
Mateusz Kierok
18maj
Rezygnacja z pełnienia funkcji w zarządzie spółki kapitałowej wymaga dla swej skuteczności złożenia oświadczenia. Dotychczas w orzecznictwie, jak i doktrynie występowały rozbieżności odnośnie podmiotu, któremu członek zarządu ma złożyć swoje oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji w zarządzie.
 
Autor:
Anna Rogowska
22kwi
Przypominamy, że zgodnie z przepisem art. 206 § 1 kodeksu spółek handlowych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązane są umieszczać w pismach i zamówieniach handlowych składanych w formie papierowej i elektronicznej, a także na swoich stronach internetowych następujące dane...
 
Autor:
Anna Rogowska
20kwi
Długo zapowiadane zmiany w zakresie przebudowy systemu ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej w końcu ujrzą światło dzienne. Po ponad czerech latach prac nad reformą europejskiego systemu ochrony danych osobowych prowadzonych przez instytucje Unii Europejskiej i grupy robocze, w dniu 14 kwietnia 2016 roku Parlament Europejski uchwalił nowe przepisy, tzw. pakiet legislacyjny dotyczący nowych unijnych ram prawnych ochrony danych osobowych.
 
Autor:
Kinga Nastałek-Fałowska
11kwi
Administrator Bezpieczeństwa Informacji, w skrócie ABI, jest osobą powoływaną przez Administratora Danych Osobowych (ADO) w celu zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych administrowanych przez ADO. Stanowi on zatem pomoc dla administratora danych w procesie prawidłowego przetwarzania danych osobowych.
 
Autor:
Kinga Nastałek-Fałowska
18mar
Różnice pomiędzy prawodawstwami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych wykluczają możliwość uznania tego kraju za państwo gwarantujące odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Konsekwencją rozbieżności jest zakaz swobodnego przekazywania danych osobowych z państw członkowskich Unii Europejskiej do USA.
 
Autor:
Kinga Nastałek-Fałowska
11mar
Czujemy się zobligowani, aby włączyć się do dyskusji na temat planowanych zmian w zakresie minimalnego wynagrodzenia. Ingerencja ustawodawcy w stosunki pracy jest jak najbardziej uzasadniona, gdyż przyświeca mu cel w postaci ochrony pracowników przed nieuzasadnionym wyzyskiem.
 
Autor:
Anna Rogowska
18lut
W dniu 22 lutego br. Wchodzi w życie zmiana kodeksu pracy. ustawodawca zdecydował się na uregulowanie powszechnie stosowanego w praktyce zwolnienie ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Zgodnie z nowym przepisem art. 362, w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może...
 
Autor:
Anna Rogowska
11lut
Pracodawca może dysponować o pracowniku tylko takimi informacjami, których zakres został uregulowany przez ustawodawcę. Przepis art. 221 § 1 i 2 kodeksu pracy wskazuje, że od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz od pracownika można wymagać podania danych obejmujących imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania...
 
Autor:
Anna Rogowska
08lut
Niejednokrotnie na gruncie prawa pracy skuteczność decyzji i działań pracodawcy zależy od uprzedniej konsultacji, uzgodnienia lub zawarcia porozumienia z przedstawicielem pracowników. Ustawodawca nie wskazał jednak, w jaki sposób ma nastąpić wybór przedstawiciela załogi odsyłając do zasad przyjętych u danego pracodawcy. To oznacza, że sposób wyłonienia przedstawicieli pracowników będzie zależał od decyzji pracodawcy.
 
Autor:
Anna Rogowska
15sty
Kwestie związane ze skutecznością oraz wykonalnością postanowień wydawanych w postępowaniu cywilnym mają niebagatelne znaczenie z punktu widzenia skutków prawnych, jakie postanowienia wywołują. Analiza przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, w tym przede wszystkim art. 360 nie pozwala na jednoznaczną ocenę relacji pomiędzy wskazanymi powyżej pojęciami.
 
Autor:
Piotr Stolarczyk
12sty
Zgodnie z przepisami procedury cywilnej, sąd doręcza pozwanemu nakaz zapłaty wraz z odpisem pozwu, załącznikami oraz pouczeniem o możliwości wniesienia sprzeciwu (w postępowaniu upominawczym) bądź zarzutów (w postępowaniu nakazowym) od nakazu zapłaty w terminie dwóch tygodni licząc od dnia skutecznego doręczenia tego nakazu.
 
Autor:
Kinga Nastałek-Fałowska
08sty
W sytuacji zaistnienia tzw. straty kwalifikowanej, tj. w przypadku gdy bilans spółki wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.
 
Autor:
Kinga Nastałek-Fałowska
07sty
Leasing pracowniczy stanowi pojęcie coraz częściej używane w obrocie gospodarczym. Należy jednak pamiętać, że nie jest to pojęcie prawne, a obowiązujące regulacje nie zawierają jego legalnej definicji. Warto zatem wyjaśnić czym w praktyce jest leasing pracowniczy.
 
Autor:
Piotr Stolarczyk