OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Większość doświadczeń naszej kancelarii koncentruje się wokół profesjonalnego doradztwa oraz kompleksowej obsługi prawej dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 

 

ZAKRES DZIAŁAŃ W USŁUGACH DLA FIRM

Ochrona środowiska

ZAKRES DZIAŁAŃ
 • doradztwo w zakresie naliczania opłat za korzystanie ze środowiska
 • reprezentowanie klienta przed organami administracyjnymi w obszarze ochrony środowiska

Prawo własności intelektualnej

zakres działań
 • przygotowywanie i analiza umów z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym: umów licencyjnych i o przeniesienie praw autorskich

Windykacja

zakres działań
 • przygotowywanie pozwów
 • prowadzenie spraw sądowych w zakresie windykacji
 • opracowywanie wniosków egzekucyjnych
 • monitorowanie postępowania egzekucyjnego

Umowy handlowe i gospodarcze

zakres działań
 • negocjacje umów z zakresu prawa handlowego i gospodarczego
 • przygotowywanie umów
 • opiniowanie umów klientów

Pośrednictwo nieruchomościami

zakres działań
 • przygotowywanie i opiniowanie umów sprzedaży nieruchomości
 • opracowywanie i analizowanie umów deweloperskich
 • sprawdzanie stanów prawnych nieruchomości

Prawo korporacyjne

zakres działań
 • tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek prawa handlowego
 • doradztwo w zakresie bieżącej działalności spółek
 • obsługa posiedzeń zarządów, rad nadzorczych oraz zgromadzeń wspólników

Prawo budowlane

zakres działań
 • przygotowywanie i negocjacje procesów inwestycyjnych oraz umów o roboty budowlane
 • prowadzenie spraw sądowych dotyczących procesów inwestycyjnych
 • doradztwo w zakresie prawa budowlanego

Prawo konkurencji

zakres usług
 • doradztwo w zakresie prawa konkurencji
 • monitorowanie umów pod kątem występowania w nich klauzul niedozwolonych

Prawo medyczne i farmaceutyczne

zakres usług
 • doradztwo w zakresie prowadzenia podmiotów leczniczych
 • wsparcie przy tworzeniu podmiotów leczniczych oraz w ich bieżącej działalności
 • prowadzenie sądowych spraw odszkodowawczych z zakresu błędów medycznych

Prawo pracy

zakres działań
 • doradztwo w zakresie prawa pracy i bieżących spraw związanych z zatrudnieniem
 • przygotowywanie regulaminów pracy i innych dokumentów z zakresu prawa pracy
 • przygotowywanie dokumentów związanych z zawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy
 • prowadzenie spraw sądowych
 • negocjacje ze związkami zawodowymi

Zamówienia publiczne

zakres działań
 • opracowywanie i opiniowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz pozostałej dokumentacji przetargowej
 • przygotowywanie środków odwoławczych oraz reprezentowanie klientów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych

Prawo administracyjne

zakres działań
 • przygotowywanie wniosków o wydanie decyzji administracyjnych
 • przygotowywanie odwołań od decyzji organów administracyjnych
 • reprezentowanie klientów przed organami i sądami administracyjnymi

Prawo pracy

zakres działań
 • doradztwo w zakresie prawa pracy i bieżących spraw związanych z zatrudnieniem
 • przygotowywanie regulaminów pracy i innych dokumentów z zakresu prawa pracy
 • przygotowywanie dokumentów związanych z zawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy
 • prowadzenie spraw sądowych
 • negocjacje ze związkami zawodowymi

Dlaczego warto z nami współpracować?

Z sukcesami współpracowaliśmy z podmiotami z branży bankowej, chemicznej, shared services i call center, z sektora budowlanego, transportowego, gospodarki odpadami i ochrony środowiska, jak również z przedsiębiorstwami z obszaru usług medycznych. Wieloletnie doświadczenia i znajomość uwarunkowań biznesowych powodują, że obsługa prawna firm to nasza mocna strona.

ZOBACZ Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY