Blog
22gru
Najem jest jedną z podstawowych, szeroko stosowanych umów w obrocie gospodarczym. Umowę tą regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 659 i nast. KC), a w pewnych wypadkach również przepisy innych ustaw.
 
Autor:
Mikołaj Kopczyński
12gru
Obecnie procesy rekrutacji w firmach stają się coraz bardziej złożone i wieloetapowe. Pracodawcy często decydują się też na powierzenie procesu rekrutacji zewnętrznym firmom recruitingowym.
 
Autor:
Paula Nowak
23lis
Reguła ogólna wyrażona w art. 43 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego stanowi, że małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Wynika to z zasady, że małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie oraz z założenia, że ze względu na to, w równym stopniu współdziałają oni dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.
 
Autor:
Paula Nowak
25paź
Jednym z przypadków, który wzbudza wątpliwości w obrocie gospodarczym, jest konieczność uiszczania opłaty skarbowej w sytuacji działania podmiotu wpisanego do KRS przez prokurenta (np. za spółkę osobową albo kapitałową) przed organem administracji publicznej lub sądem. Chodzi o sytuację, w której dany prokurent został odpowiednio wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS dla reprezentowanego podmiotu.
 
Autor:
Mateusz Kierok
18paź
Jednym z fundamentalnych, zagwarantowanych konstytucyjnie praw jednostki w praworządnym państwie prawa jest wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz miejsca pracy. Zasada ta znajduje również odzwierciedlenie aktach prawnych niższego rzędu, między innymi w kodeksie pracy, który w art. 10 § 1, który stanowi, że każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy.
 
Autor:
Anna Rogowska
27wrz
W związku z rozwojem nowych technologii, w tym i urządzeń rejestrujących dźwięk, oraz ich szeroką dostępnością, coraz częściej w życiu codziennym dochodzi do nagrywania rozmów prywatnych. Równie często pojawiają się przy tym wątpliwości, czy tego rodzaju aktywność jest prawnie dopuszczalna. Czy dla legalności nagrania i możliwości jego dalszego użycia jest każdorazowo wymagana zgoda osób nagrywanych i co ona tak naprawdę zmienia?
 
Autor:
Mateusz Kierok
25wrz
Umowny podział nieruchomości wspólnej poprzez przyznanie prawa do wyłącznego korzystania z niektórych jej części stanowi stosunkowo popularną metodę regulowania sposobu korzystania z części wspólnych nieruchomości.
 
Autor:
Mikołaj Kopczyński
21wrz
Kwestia aktywności i zachowąń pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim od lat budzi szereg kontrowersji. Oczywistym wydaje się być, że niemożliwe jest stworzenie kompletnej listy czynności dozwolonych i niedozwolonych na tzw. „chorobowym”. Wszystko bowiem zależy od okoliczności konkretnej sytuacji i zaleceń lekarza.
 
Autor:
Paula Nowak
29sie
W polskim prawie brak przepisów, które bezpośrednio regulowałyby kwestię dopuszczalności monitoringu w miejscu pracy. Z tego faktu nie można jednak wysnuwać wniosku, że takie działanie pracodawcy jest niedozwolone, lub przeciwnie, nie podlega żadnym ograniczeniom. Kwestia ta podlega szeregowi ogólniejszych norm prawnych, które, choć nie odnoszą się do zagadnienia monitoringu bezpośrednio, mają zastosowanie w tej sytuacji.
 
Autor:
Paula Nowak
09sie
W postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych każda strona lub uczestnik może żądać udzielenia zabezpieczenia przez sąd. Tego rodzaju zabezpieczenie może przybrać formę np. komorniczego zajęcia ruchomości, wierzytelności drugiej strony zgromadzonych na koncie bankowym, ustalenia zakazu zbywania określonych składników majątku itd. do czasu zakończenia sprawy cywilnej.
 
Autor:
Mateusz Kierok
18lip
Wypowiedzenie warunków pracy i/lub płacy, popularnie zwane też wypowiedzeniem zmieniającym, może złożyć wyłącznie pracodawca, zawierając w nim pisemnie wyrażoną propozycję nowych warunków pracy oraz przyczyny uzasadniające zmianę. Złożenie wypowiedzenia zmieniającego jest konieczne za każdym razem, gdy ma dojść do istotnej zmiany, która łączy się z pogorszeniem warunków pracy pracownika.
 
Autor:
Paula Nowak
10lip
Coraz częstszą, choć niejednokrotnie ryzykowną praktyką jest zawierane przez pracodawcę umów cywilnoprawnych z pracownikami, z którymi łączy go już stosunek pracy. Najczęściej w takiej sytuacji strony zawierają umowę zlecenia, a świadczenie na jej podstawie odbywa się z oczywistych względów poza godzinami pracy pracownika.
 
Autor:
Paula Nowak
07lip
Nierzadko zdarza się, że na skutek zażalenia wniesionego na postanowienie (np. co do kosztów postępowania, nadania klauzuli wykonalności itd.), wobec trafności argumentów zażalenia, sąd I instancji korzysta z instytucji autokontroli, uregulowanej w art. 395 § 2 kpc.
 
Autor:
Mateusz Kierok
27cze
„Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.”, co stanowi art. 860 §1 Kodeksu cywilnego. Pomimo użycia słowa „spółka”, spółki cywilnej nie należy przyrównywać do spółek prawa handlowego, co jest powszechnym błędem.
 
Autor:
Paula Nowak
16cze
Zgodnie z najnowszą nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, od dnia 1 czerwca 2017 roku na podmioty składające określony wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców lub zmianę wpisu nałożono nowy obowiązek formalny polegający na konieczności zamieszczenia oświadczenia, czy wnioskodawca jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 
Autor:
Mateusz Kierok
30maj
Na terenie zakładu pracy, pracownicy zazwyczaj mają ze sobą różnego rodzaju rzeczy stanowiące ich własność. Są to między innymi odzież, rzeczy osobistego użytku, biżuteria, komputer, sprzęt elektroniczny, bagaż, czy wreszcie samochód, którym pracownik przyjechał do pracy. Problematyczną pozostaje kwestia kto i na jakich zasadach odpowiada za utratę lub zniszczenie tych przedmiotów.
 
Autor:
Paula Nowak
22maj
13 listopada zacznie obowiązywać zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zdefiniowanym czynem nieuczciwej konkurencji będzie działanie polegające na przekazaniu przez wierzyciela informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej z naruszeniem ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych albo niezażądanie przez wierzyciela aktualizacji albo usunięcia informacji gospodarczej mimo zaistnienia obowiązku jej aktualizacji albo usunięcia zgodnie z tą ustawą.
 
Autor:
Anna Rogowska
19maj
W dniu 1 czerwca wejdzie w życie zmiana ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, która w na podstawie art. 20 nakłada na agencje zatrudnienia posiadające w dniu wejścia w życie ustawy wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia obowiązek - w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 roku - złożenia marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
 
Autor:
Anna Rogowska
19kwi
Częstokroć w mediach nagłaśniane są sprawy dotyczące nielegalnej wypłaty środków z konta przy pomocy kradzionej lub sfałszowanej karty płatniczej. Najczęściej tego rodzaju informacje dotyczą nielegalnego wejścia w posiadanie karty płatniczej wraz z danymi uprawniającymi do korzystania z niej albo karalnego zeskanowania danych z kart płatniczych przez przestępców w celu zaboru środków pieniężnych (skimming).
 
Autor:
Mateusz Kierok
10kwi
Ze względu na dynamicznie zmieniającą się specyfikę pracy w wielu branżach, coraz częściej mamy do czynienia z sytuacją, kiedy pracodawca wysyła swoich pracowników na delegację, czy tak zwany wyjazd służbowy. Oczywistym jest, że polecenie takie nie zawsze zgodne jest z poczynionymi wcześniej przez pracownika planami, czy też zwyczajnie bywa mu ono nie na rękę.
 
Autor:
Paula Nowak
21mar
Małżonek uprawniony jest do dziedziczenia na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego i jest on powoływany do spadku w pierwszej kolejności. Jeżeli przed śmiercią spadkodawcy zapadł wyrok rozwodowy, były małżonek wyłączony jest z kręgu spadkobierców. Jeśli więc zapadł i uprawomocnił się wyrok rozwodowy, małżonek z mocy ustawy nie dziedziczy. Co jednak w sytuacji, gdy małżonek umrze w czasie trwania sprawy rozwodowej?
 
Autor:
Paula Nowak
20mar
W wyroku z dnia 14 marca 2017 roku, w sprawie C‑157/15 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że wewnętrzna zasada obowiązująca w zakładzie pracy zakazująca noszenia symboli politycznych, światopoglądowych i religijnych nie oznacza bezpośredniej dyskryminacji. Trybunał stwierdził, że zamiar pracodawcy, by pracownicy w swoim wizerunku pozostawali neutralni, jest zasadny.
 
Autor:
Anna Rogowska
16mar
Pracodawcom zatrudniającym więcej niż 19 pracowników, przypominamy o opracowanym przez Ministra Infrastruktury Programie Budowy Kapitału, który zakłada likwidację OFE w formie jaka obecnie funkcjonuje, a w ich miejsce powstanie dwóch nowych form oszczędzania tj. Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oraz Indywidualnych Programów Kapitałowych (IPK).
 
Autor:
Anna Rogowska
28lut
Przypominamy, że począwszy od dnia 1 stycznia br. strony umowy zlecenia zobowiązane są określić w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.
 
Autor:
Anna Rogowska
24lut
W dniu 22 lutego 2017 roku Rada Ministrów przyjęła projekt nr UD137 (w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów) z dnia 1 lutego 2017 roku o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (…). W dniu 28 lutego 2017 roku tenże projekt wpłynął do Sejmu i został skierowany do dalszych prac.
 
Autor:
Mateusz Kierok
21lut
Niejednokrotnie zdarza się tak, że pracownicy odbywający podróż służbową chcą przy jej okazji wykorzystać urlop i pozostać w miejscu, w którym wykonywali na polecenie pracodawcy zadania służbowe lub bezpośrednio z tego miejsca rozpocząć swoje wakacje.
 
Autor:
Anna Rogowska
10lut
Od 1 stycznia br., obowiązują zmienione przepisy dotyczące wystawiania świadectw pracy. Zgodnie z nimi pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy.
 
Autor:
Anna Rogowska
24sty
Wraz z początkiem 2017 roku weszły w życie ustawy, które w znaczny sposób zmieniają funkcjonowanie spółek handlowych. Od pierwszego stycznia weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która wprowadza instytucję tzw. prokury łącznej niewłaściwej. Oznacza to, że od nowego roku prokura może być wykonywana łącznie przez prokurenta oraz członka organu zarządzającego w spółkach kapitałowych lub wspólnika uprawnionego do reprezentacji w spółkach osobowych.
 
Autor:
Paula Nowak