Wynagrodzenie członków organów spółek kapitałowych a podatek PIT i składki na ubezpieczenia społeczne

Wstecz
Piotr Stolarczyk
2014-01-29

Członkowie organów spółek kapitałowych, niezależnie od pełnionej funkcji, związani są ze spółką określonym stosunkiem prawnym - np. umową zlecenia, umową o dzieło, umową o pracę, czy też popularnym w ostatnim czasie kontraktem menedżerskim. W takim wypadku wynagrodzenie należne członkom organów spółek wypłacane jest w oparciu o te umowy, przy czym w zależności od ich rodzaju różnie przedstawia się kwestia opodatkowania przychodów oraz obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne.

Możliwa jest jednak sytuacja, w ramach której członek organu danej spółki nie jest z nią związany żadną umową, a jedynym stosunkiem prawnym, na podstawie którego wykonuje powierzone mu obowiązki, jest uchwała zgromadzenia wspólników lub uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy, która określa również wysokość wynagrodzenia.

Na gruncie przepisów prawa podatkowego istnieje zasada powszechności opodatkowania, wobec czego również przychód osiągany z tytułu pełnienia funkcji w organie spółki kapitałowej podlega opodatkowaniu podatkiem PIT. Zgodnie z art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991roku o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody osiągane przez osoby fizyczne – niezależnie od sposobu ich powołania – należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub innych organów stanowiących osób prawnych, zaliczane są do kategorii przychodów uzyskiwanych z tytułu tzw. działalności wykonywanej osobiście.

Przychody tego rodzaju opodatkowane są według progresywnej skali podatkowej (18 lub 32 proc. w zależności od wysokości przychodu osiągniętego w danym roku podatkowym). Co niezwykle istotne, nie istnieje możliwość skorzystania ze stawki liniowej podatku PIT. W omawianym przypadku kwestia kosztów uzyskania przychodów przedstawia się analogicznie jak w przypadku stosunku pracy, tj. koszty uzyskania przychodów ustalone są w zryczałtowanej wysokości (111,25 złotych miesięcznie i nie więcej niż 1.335 złotych za rok podatkowy).

Regulacje ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych nie wymieniają przychodu osiąganego z tytułu pełnienia funkcji w organach spółek kapitałowych jako podstawy do odprowadzania obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne. Wobec powyższego należy przyjąć, że tego rodzaju przychody nie są oskładkowane, co w ostatnim czasie potwierdził między innymi gdański oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w decyzji  z 18 listopada 2013 roku (nr DI/100000/451/1519/2013).

Piotr Stolarczyk
Radca prawny