Reprezentacja spółki z o.o. w umowach z członkami zarządu

Wstecz
Mateusz Kierok
2014-12-16
Co do zasady nadzór nad bieżącą działalnością w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może być sprawowany albo przez samych wspólników, w oparciu o ich indywidualne prawo kontroli (art. 212 ks), lub przez radę nadzorczą i/lub komisję rewizyjną (art. 213 § 1 ks Bieżący nadzór nad działalnością spółki, czyli przede wszystkim nad czynnościami członków zarządu, jest sprawowany przez każdego z członków rady samodzielnie, zgodnie z art. 219 § 5 ks, chyba że umowa spółki zawiera odmienne regulacje. Umowa może, przykładowo, wymagać powzięcia uchwały rady nadzorczej dla wywołania zamierzonych skutków prawnych przedsiębranej czynności nadzorczej. Wymóg kolegialności działania członków rady może także wynikać z charakteru dokonywanej czynności, która wymaga stosownej uchwały rady nadzorczej (np. powołanie członka zarządu, zatwierdzenie sprawozdań zarządu) W kontekście generalnej zasady samodzielności działań nadzorczych podejmowanych przez członków rady nadzorczej wątpliwości może budzić art. 210 ks, który stanowi , że w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników.Przywołane brzmienie sugeruje, iż w ramach tego typu działań rada nadzorcza winna działać kolegialnie. Warto zauważyć, że żaden inny przepis Kodeksu spółek handlowych nie uściśla sposobu reprezentacji rady nadzorczej występującej za spółkę. Interpretacja literalna wydaje się jednak zbyt daleko idąca i stwarzająca zbyt wiele trudności praktycznych. Nie sposób przy tym stosować w drodze analogii art. 205 ks określającego reprezentację łączną członków zarządu. Należy się zatem opowiedzieć za poglądem, że sposób reprezentacji spółki przez członków rady nadzorczej w umowach lub sporach z członkami zarządu może być ustalony jako działanie samodzielne lub łączne członków rady nadzorczej, o ile jednak taki sposób działania zostanie uregulowany w umowie spółki lub mocą odrębnej uchwały wspólników. Jak się wydaje, nie ma przeciwwskazań, aby sposób działania określał także regulamin rady nadzorczej wprowadzony mocą stosownej uchwały wspólników lub w oparciu o zapisy umowy spółki. Co więcej, należy nawet przyjąć, iż rada nadzorcza może w tym zakresie podjąć odpowiednią uchwałę, która będzie stanowić podstawę sposobu wykonywania uprawnień ustawowych z art. 210 ks (np. na rzecz konkretnego członka rady). Jeśli zaś w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością brak którejkolwiek z ww. regulacji, członkowie rady nadzorczej winni działać wspólnie. Mateusz Kierokbr Aplikant radcowsk