Wypowiedzenie zmieniające a prawo do odprawy pieniężnej

Wstecz
Piotr Stolarczyk
2014-07-08

Na gruncie przepisów Kodeksu pracy pracodawca uprawniony jest do zmiany warunków płacy lub pracy poprzez złożenie pracownikowi tzw. wypowiedzenia zmieniającego. 

To, czy warunki pracy lub płacy ulegną zmianie, zależy od decyzji pracownika, który może zaakceptować nowe warunki bądź odmówić  ich przyjęcia. W drugim z przypadków dochodzi do definitywnego rozwiązania stosunku pracy. 

W takiej sytuacji powstaje wątpliwość, czy każdy przypadek rozwiązania stosunku pracy na skutek braku akceptacji przez pracownika wypowiedzenia zmieniającego skutkuje obowiązkiem wypłaty odprawy pieniężnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 13 marca 2013 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. 

Rozstrzygnięcie tych wątpliwości zależy od okoliczności konkretnej sprawy, zatem nie jest możliwe wskazanie reguły znajdującej zastosowanie w każdym przypadku. 

Należy przyjąć, iż odprawa pieniężna będzie należna wówczas, gdy rzeczywiście przyczyny rozwiązania stosunku pracy leżą tylko i wyłącznie po stronie pracodawcy, a pracownik w żaden sposób nie przyczynił się do rozwiązania umowy o pracę. 

W sytuacji, gdy pracownik odmówił przyjęcia zaproponowanych mu warunków pracy lub płacy, nie mając ku temu uzasadnionych podstaw, można przyjąć, iż przyczyny rozwiązania stosunku pracy leżą po części również po jego stronie. Sugeruje to, że w tego rodzaju przypadkach odprawa pieniężna nie przysługuje. 

Niemniej jednak o tym, czy odprawa pieniężna będzie należna, decydują okoliczności danego przypadku. 

Piotr Stolarczyk 
Radca prawny