Blog
07gru
W dniu 25 listopada 2018 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku („Ustawa”) o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U.2018.1629 z dnia 2018.08.24). Zarząd sukcesyjny jest nową instytucją, której istota polega na tymczasowym zarządzaniu przedsiębiorstwem przez zarządcę sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG.
 
Autor:
Agnieszka Orzeł
06lis
Od 1 stycznia 2019 roku zacznie obowiązywać ustawa z dnia 10 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U.2018.357 z dnia 2018.02.13).
 
Autor:
Agnieszka Orzeł
26paź
Na uwagę zasługuje uregulowanie sposobu zapłaty wynagrodzenia. Po wielu latach, przepisy kodeksu dostawane zostały do powszechnej praktyki wypłaty wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy pracownika.
 
Autor:
Anna Rogowska
19paź
W związku z wprowadzeniem do kodeksu pracy przepisów dotyczących monitoringu, pracodawcy powinni dokonać analizy obowiązujących u nich zapisów regulaminów pracy pod kątem ich zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 
Autor:
Anna Rogowska
04wrz
W dniu 3 września br. weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw, której celem było dostosowanie polskich regulacji do wymagań dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/943/UE z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem.
 
Autor:
Agnieszka Orzeł
31sie
Dnia 9 lipca 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw („Ustawa zmieniająca”). Wspomniana ustawa wprowadza istotne zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego („KPC”) w zakresie egzekucji komorniczej z rachunków bankowych dłużnika. Materię tą regulują przepisy art. 889 KPC i następne.
 
Autor:
Agnieszka Orzeł
25lip
W dniu 27 czerwca 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 roku o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego.
 
Autor:
Anna Rogowska
17lip
W dniu 9 lipca 2018 roku w życie weszła ustawa o ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 roku o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw („nowelizacja”) wprowadzająca istotne zmiany w zakresie przedawnienia.
 
Autor:
Mikołaj Kopczyński
12lip
Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem jest normalnym, podstawowym sposobem zakończenia stosunku pracy. Zgodnie z art. 30 § 4 Kodeksu pracy, oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy zawartej na czas nieokreślony powinno wskazywać przyczynę wypowiedzenia umowy.
 
Autor:
Mikołaj Kopczyński
08cze
W dniu 23 marca 2018 roku grupa posłów zgłosiła do laski marszałkowskiej projekt ustawy nowelizującej Kodeks pracy. W dniu 5 czerwca 2018 roku projekt ten został skierowany do pierwszego czytania.
 
Autor:
Paula Nowak
18maj
Dnia 10 maja 2018 roku Sejm przegłosował ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Obecnie ustawa ta jest procedowana w Senacie. Wprowadza ona zmiany w licznych obowiązujących aktach prawnych, w tym w Kodeksie pracy, które ze względu na sposób wyrażenia są wyjątkowo kontrowersyjne.
 
Autor:
Paula Nowak
24kwi
Od 1 lipca 2018 roku w polskim ustawodawstwie zacznie obowiązywać tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Będzie on dotyczył wszystkich przedsiębiorców - podatników podatku od towarów i usług (VAT).
 
Autor:
Mateusz Kierok
11kwi
30 kwietnia 2018 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 6 marca 2018 roku prawo przedsiębiorców, uchylająca obowiązującą dotychczas ustawę z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej.
 
Autor:
Paula Nowak
13mar
Zakaz konkurencji, zarówno w trakcie, jak i po rozwiązaniu stosunku zatrudnienia, stał się ostatnio bardzo popularną metodą wykorzystywaną przez pracodawców w celu zabezpieczenia ich interesów. O ile nie ma wątpliwości, czy i na jakich zasadach zakaz konkurencji jest dopuszczalny w stosunku do pracowników, o tyle na gruncie stosunków cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia, kwestia ta może budzić wątpliwości.
 
Autor:
Paula Nowak
12mar
Z dniem 15 marca 2018 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw („Ustawa Zmieniająca”). Wprowadza ona szereg istotnych zmian szczególnie w zakresie postępowania rejestrowego.
 
Autor:
Mikołaj Kopczyński
09mar
Uchwalona w dniu 10 stycznia 2018 roku ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją wprowadza istotną nowość w dziedzinie ubezpieczeń społecznych – raporty informacyjne.
 
Autor:
Mikołaj Kopczyński
22lut
W marcu br. wchodzi w życie zmiana rozporządzenia sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego.Z istotnych kwestii, na uwagę zasługuje forma reklamacji. Reklamacja może być złożona w formie pisemnej bezpośrednio u przewoźnika, w dowolnym punkcie odprawy lub przesyłką pocztową za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.
 
Autor:
Anna Rogowska
21lut
Jedynymi z najczęściej spotykanych w obrocie umów z zakresu prawa autorskiego są umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz umowa licencyjna. Obydwie mają za cel umożliwienie korzystania z utworu, jednakże umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych ma charakter trwały – twórca (lub dalszy nabywca) wyzbywa się części swoich praw na rzecz innego podmiotu.
 
Autor:
Mikołaj Kopczyński
07lut
W dniu 10 stycznia 2018 roku uchwalono ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. W przeważającej większości wejdzie ona w życie dopiero z początkiem 2019 roku, ale zmiany są na tyle istotne, że warto się do nich przygotować z odpowiednim uprzedzeniem.
 
Autor:
Paula Nowak
22sty
Rok 2018 może okazać się przełomowy dla polskiej regulacji prawa pracy. Choć jedyną zmianą, która weszła w życie z początkiem nowego roku było obniżenie granicy wiekowej poniżej której na gruncie Kodeksu pracy osobę uznaje się za młodocianą z 16 do 15 lat, to zakres projektowanych i przewidywanych zmian jest niezwykle obszerny.
 
Autor:
Paula Nowak