Zmiany w sposobie składania sprawozdań finansowych do KRS

Wstecz
Mikołaj Kopczyński
2018-03-12

Z dniem 15 marca 2018 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw („Ustawa Zmieniająca”). Wprowadza ona szereg istotnych zmian szczególnie w zakresie postępowania rejestrowego.

Najważniejsza zmiana dotyczyć będzie składania dokumentów finansowych wskazanych w art. 69 ustawy o rachunkowości tj. rocznych sprawozdań finansowych wraz z dokumentami dodatkowymi.

Ustawa Zmieniająca wprowadza do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym („UKRS”) nowy art. 19e, zgodnie z którym złożenie ww. dokumentów następować będzie przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu informatycznego. To samo ma dotyczyć składania oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego. Dokumenty będą zapisywane w elektronicznym repozytorium danego podmiotu. Dostęp do repozytorium ma być otwarty dla każdego.

Zgłoszenie elektroniczne winno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jednej osoby fizycznej, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, i która jest wpisana jako członek organu uprawnionego do reprezentowani lub, wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej (art. 19e ust. 2).

W przypadku zaś spółki osobowej, jeżeli wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania nie jest osoba fizyczna, zgłoszenie opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisana jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, syndyk, likwidator wspólnika albo wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej będącej wspólnikiem.

Do zgłoszenia dokumentów dołączane będzie oświadczenie o spełnianiu przez nie wymogów ustawy o rachunkowości. Zgłoszenie będzie następnie podlegać automatycznej weryfikacji w systemie. W przypadku pozytywnej weryfikacji, wzmianki o złożeniu dokumentów będą zamieszczane automatycznie w rejestrze przedsiębiorców KRS. Wpisy te nie będą również podlegać opłacie za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Usługa elektronicznego składania dokumentów ma zostać uruchomiona od dnia 15 marca 2018 roku. Szczegółowy sposób składania dokumentów, ich weryfikacji oraz komunikacji ze zgłaszającym ma określać rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości wydane na podstawie nowego art. 19e ust. 10 UKRS.

Mikołaj Kopczyński
Aplikant radcowski