Projektowane zmiany w Kodeksie pracy dotyczące pracowników zarządzających

Wstecz
Paula Nowak
2018-06-08

W dniu 23 marca 2018 roku grupa posłów zgłosiła do laski marszałkowskiej projekt ustawy nowelizującej Kodeks pracy. W dniu 5 czerwca 2018 roku projekt ten został skierowany do pierwszego czytania.

Projektowane przepisy obejmują swoją treścią zmiany w stosunkach pracy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy. Chodzi tu o pracowników kierujących jednoosobowo zakładem pracy i ich zastępców, pracowników wchodzących w skład kolegialnego organu kierującego zakładem pracy, a także głównych księgowych. Obecne przepis wyłączają obowiązek zapewnienia prawa do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdej dobie w stosunku do tej kategorii pracowników. Projektowane zmiany uchylają to wyłączenie.

Zgodnie z nimi pracownikom tym ma również przysługiwać prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, jeżeli w zamian za pracę w takim dniu nie otrzymają innego dnia wolnego od pracy. Obecnie obowiązujące przepisy, co do zasady, nie przewidują tych uprawnień dla pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

Projekt nowelizacji przewiduje ponadto znaczące zmiany w zakresie zasad odbywania przez pracowników dyżurów. Zgodnie z projektowanymi przepisami pracodawca nie może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, chyba, że czas dyżuru zostanie wliczony do czasu pracy.

W obecnym stanie prawnym czas pełnienia dyżuru nie jest wliczany do czasu pracy, chyba że w jego ramach pracownik wykonuje pracę. Projektowane przepisy przewidują także, że za czas dyżuru (również tego pełnionego przez pracownika w domu) pracownikowi przysługiwać będzie czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego - wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia.

Omawiana nowelizacja jest jednak obecnie na bardzo wczesnym etapie procedowania. Na tę chwilę nie można przewidzieć, czy i w jakim kształcie wejdzie ona w życie.

Paula Nowak