Informacja o niekaralności pracowników – nowe przepisy

Wstecz
Anna Rogowska
2018-07-25

W dniu 27 czerwca 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 roku o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie  i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego. 

Ustawa daje możliwość pracodawcom z sektora usług finansowych pozyskiwania informacji o niekaralności kandydatów do pracy oraz zatrudnionych pracowników.

Podmiot (pracodawca) sektora finansowego ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie na terytorium Rzeczpospolitej  Polskiej  na  stanowisku  związanym  z zarządzaniem mieniem tego podmiotu lub  osób  trzecich,  dostępem  do  informacji prawnie chronionych, podejmowaniem decyzji obarczonych wysokim ryzykiem utraty mienia tego podmiotu lub osób trzecich lub wyrządzenia innej znacznej szkody temu podmiotowi lub osobom trzecim, udzielenia informacji dotyczących skazania prawomocnym wyrokiem za określone w ustawie przestępstwa.

Informacji takich można żądać nie częściej niż raz na 12 miesięcy, a także każdorazowo w przypadku, gdy pracodawca poweźmie uzasadnione podejrzenie, że osoba ta została skazana za przestępstwo lub gdy zamierza powierzyć tej osobie pracę na innym stanowisku, uprawniającym do pozyskiwania informacji o niekaralności, a osoba ta wyraziła zgodę na powierzenie jej pracy na tym stanowisku.

Udzielenie informacji następuje w formie oświadczenia osoby, której informacje te dotyczą w terminie 14 dni od dnia żądania.

Pracodawca może jednak żądać udokumentowania informacji, z tym że udokumentowanie takie może nastąpić wyłącznie przez przedłożenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie lub osoba zatrudniona może przedłożyć pracodawcy kopię informacji z KRK, pod warunkiem przedstawienia do wglądu również oryginału takiej informacji.

Informacja z KRK nie może być wydana wcześniej niż 3 miesiące przed dniem jej przedłożenia pracodawcy.

Radca prawny
Anna Rogowska