Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa – nowe przepisy

Wstecz
Agnieszka Orzeł
2018-09-04

W dniu 3 września br. weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw, której celem było dostosowanie polskich regulacji do wymagań dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/943/UE z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem.

Ustawa zmieniająca wprowadziła nowe, zgodne z wymogami prawa europejskiego, definicje tajemnicy przedsiębiorstwa oraz czynu nieuczciwej konkurencji w postaci naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Modyfikuje również sankcje za dokonanie tego czynu.

W obecnym stanie prawnym czynem nieuczciwej konkurencji jest ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Ustawa w nowym brzmieniu rozszerza też odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa na osoby, które świadomie przekazują dalej informacje uzyskane od osoby, która naruszyła tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Kolejnym rozszerzeniem zakresu stosowania ustawy jest możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które produkują, oferują, wprowadzają do obrotu, przywożą, wywożą lub przechowują towary których właściwości, proces wytwarzania lub zbywania w znacznym stopniu został ukształtowany w następstwie naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, o ile osoby te wiedziały o tym lub mogły się z łatwością dowiedzieć.

Ustawa w nowym brzmieniu wskazuje również kiedy pozyskanie, wykorzystanie lub ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji i jest tak między innymi wtedy, gdy nastąpiło to w celu ochrony uzasadnionego interesu chronionego prawem czy też w ramach korzystania ze swobody wypowiedzi.

Istotną zmianą jest zniesienie 3-letniego okres po ustaniu umowy w którym pracownik nie mógł naruszyć tajemnicy, chyba, że inne były postanowienia umowy lub jeżeli tajemnica wcześniej ustała. Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy obowiązek zachowania tajemnicy trawa bezterminowo.

Ustawa daje również nowe uprawnienia na etapie postępowania sądowego w sprawach o naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Mianowicie, powód może wnioskować o zobowiązanie pozwanego do podania do publicznej wiadomości informacji o wyroku a także, zamiast naprawienia szkody z art. 18 ust. 1 pkt.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji („uzna”), może żądać naprawienia szkody poprzez zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w wysokości w jakiej byłoby należne w chwili jego dochodzenia.

Pozwany, natomiast, uzyskuje uprawnienie w postaci możliwości wnioskowania do Sądu o zobowiązane go do zapłaty na rzecz powoda opisanego wyżej wynagrodzenia zamiast nakładania na niego obowiązków z art. 18 ust.1 pkt 1 lub2 lub ust.2 uznk, jeżeli spełni on warunki opisane w art. 18 ust. 4 uznk.

Istotną zmianą jest modyfikacja terminu przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody w wypadku gdy czyn nieuczciwej konkurencji w postaci naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa stanowi jednocześnie zbrodnie albo występek.

Zgodnie nowym brzmieniem ustawy termin przedawnienia wynosi 3 lata od momentu kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia, przy czym termin ten nie może skończyć się później niż z upływem 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa.

Agnieszka Orzeł