Aktualności
04sty
W dniu 2 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja przepisów Kodeksu pracy w zakresie zasad korzystania z urlopów dla pracowników-rodziców. Nowelizacja m.in. likwiduje instytucję dodatkowego urlopu macierzyńskiego, zaliczając dotychczasowy okres jego trwania do wymiaru urlopu rodzicielskiego.
06sty
Z dniem 1 stycznia 2016 roku zmianie uległ art. 187 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego określający warunki jakie powinien spełniać pozew składany w każdym postępowaniu sądowym prowadzonym przed sądami powszechnymi.
08sty
Z dniem 1 stycznia 2016 roku mocą rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 roku (Dz. U. 2015 r. poz. 1385) zmianie uległa wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, która w 2016 roku wyniesie 1 850 złotych.
15sty
Dokładnie z początkiem 2016 roku w polskim prawie upadłościowym wprowadzono rewolucyjne zmiany polegające na zastąpieniu postępowania upadłościowego z opcją zawarcia układu w dotychczas znanym kształcie postępowaniem restrukturyzacyjnym, którego warianty, zasady i warunki prowadzenia określono w nowej ustawie z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015 r. poz. 978).
22lut
Z dniem dzisiejszym weszły w życie zmiany w Kodeksie pracy, które w znacznym stopniu zmieniają zasady zawierania oraz rozwiązywania umów na czas określony. Kluczową zmianą jest ograniczenie okresu zatrudnienia na umowę o pracę na czas określony do 33 miesięcy oraz zmniejszenie liczby umów terminowych zawieranych z tym samym pracodawcą maksymalnie do trzech.
02mar
W dniu 2 marca 2016 roku zmianie uległ art. 102 Kodeksu karnego („kk”), w którym wydłużono dotychczasowy okres przedawnienia karalności przestępstw określonych w art. 101 § 1 kk o 5 lat, w stosunku do których wszczęto postępowanie przeciwko osobie (in personam).
16mar
W dniu 15 marca 2016 roku Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany dotychczasowych przepisów ukierunkowane zostały na ułatwienie w dostępie do zamówień publicznych dla małych i średnich przedsiębiorstw.
04kwi
Z dniem 1 kwietnia 2016 roku weszły w życie zmiany Kodeksu spółek Handlowych, dopuszczające dokonanie niektórych czynności związanych z wpisami do rejestru przedsiębiorców w KRS przy użyciu drogi elektronicznej. Powyższe dotyczy jednak wyłącznie spółek utworzonych przy wykorzystaniu wzorca udostępnianego w systemie informatycznym.
06cze
W dniu 19 maja 2016 roku weszła w życie istotna nowelizacja przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zmieniająca przede wszystkim kwestie związane z rejestracją przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej („CEiDG”).
20cze
W dniu 9 czerwca 2016 roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę nowelizującą Kodeks pracy w zakresie obowiązku pisemnego potwierdzenia przez pracodawcę podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę przed dopuszczeniem pracownika do pracy.
29cze
Od dnia 1 września 2016 roku, jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Zatem warunkiem dopuszczenia do pracy jest w tym przypadku pisemne potwierdzenie przez pracownika warunków pracy.
01sie
W dniu 26 lipca 2016 roku została podpisana ustawa dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw. Na mocy art. 1 ustawy nowelizacyjnej zmianie ulega przede wszystkim art. 135 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w którym ustala się, że świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (regulujący zasady wydatkowania środków w ramach „Programu 500+”) pozostają bez wpływu na zakres świadczeń alimentacyjnych.
18sie
W dniu wczorajszym opublikowana została ustawa z 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 r. poz. 1265). Rządowa nowelizacja zakłada daleko idące zmiany w dotychczasowym definiowaniu i stosowaniu stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę.