Nowa treść pozwu

Wstecz

Z dniem 1 stycznia 2016 roku zmianie uległ art. 187 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego określający warunki jakie powinien spełniać pozew składany w każdym postępowaniu sądowym prowadzonym przed sądami powszechnymi.

Otóż do powołanego przepisu dodano punkt 3, który przewiduje konieczność każdorazowego wskazywania w treści pozwu (najlepiej w petitium pisma procesowego), czy strony postępowania podejmowały już próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, w przypadku braku tego rodzaju czynności, wyjaśnienia przyczyn ich niepodjęcia.

Zaniechanie tego rodzaju informacji przez powoda nie prowadzi wprawdzie do niemożności nadania pozwowi dalszego biegu (np. wyznaczenie terminu rozprawy), tym niemniej w praktyce zaobserwować można formalistyczne podejście sądów powszechnych, które w braku tego rodzaju wyjaśnień, mimo powyższego wzywają do usuwania braków formalnych pozwu.