Świadczenia „Programu 500+” poza zakresem alimentacyjnym

Wstecz

W dniu 26 lipca 2016 roku została podpisana ustawa dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.

Na mocy art. 1 ustawy nowelizacyjnej zmianie ulega przede wszystkim art. 135 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w którym ustala się, że świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (regulujący zasady wydatkowania środków w ramach „Programu 500+”) pozostają bez wpływu na zakres świadczeń alimentacyjnych.

Dotychczas brak było bowiem regulacji, które wyłączałyby świadczenia uzyskiwane w ramach „Programu 500+” z zakresu obowiązku alimentacyjnego przy badaniu sytuacji majątkowej zobowiązanego i uprawnionego do świadczeń alimentacyjnych, co spotykało się z różną interpretacją sądów rodzinnych przy zasądzaniu alimentów.

Wzmiankowana nowelizacja jednocześnie uściśla kwestie prowadzenia egzekucji komorniczej z rachunku bakowego, na którym mogą znajdować się środki uzyskane w ramach „Programu 500+”. Dla uniknięcia wątpliwości komorników i dokonywania zajęć egzekucyjnych na środkach wyłączonych spod egzekucji, ustawa nowelizująca przewiduje stworzenie bezpłatnych rachunków rodzinnych o charakterze rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Przedmiotowe rachunku będą prowadzone wyłącznie dla osób którym przyznano niepodlegające egzekucji świadczenia, dodatki, zasiłki oraz inne kwoty, o których mowa w art. 833 § 6 i 7 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem świadczeń alimentacyjnych.
Dla uniknięcia nadużyć ze strony dłużników ustawodawca przewiduje jednocześnie, że wpłaty na rachunek rodzinny będą mogą być dokonywane wyłącznie z rachunków bankowych jednostek wypłacających świadczenia niepodlegające egzekucji.

Ustawa nowelizująca oczekuje obecnie na publikację i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Mateusz Kierok
radca prawny