Ważne zmiany dla przedsiębiorców podlegających wpisowi do CEiDG

Wstecz

W dniu 19 maja 2016 roku weszła w życie istotna nowelizacja przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zmieniająca przede wszystkim kwestie związane z rejestracją przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej („CEiDG”).

Oprócz zmniejszenia liczby danych na wniosku o wpis do CEiDG, ustawodawca przewidział mechanizm automatycznego udostępniania w CEiDG informacji dotyczących prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości z tego powodu, że majątek niewypłacalnego przedsiębiorcy nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów.

Najbardziej znaczącą zmianą jest jednak ustanowienie wymogu posiadania przez przedsiębiorcę wpisywanego do CEiDG tytułu prawnego do nieruchomości, w której mieści się: adres zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony, o czym stanowi art. 25 ust. 1 pkt 5 ustawy w nowym brzmieniu.

Co istotne, ww. tytuł nie podlega dołączeniu do wniosku o wpis do CEiDG, lecz jest przedstawiany organowi ewidencyjnemu na jego wezwanie w terminie 7 dni w przypadku powzięcia informacji o braku tytułu prawnego. Powyższe ma chronić przed rejestrowaniem fikcyjnych przedsiębiorców, zaś niezastosowanie się do ww. wezwania organu skutkować będzie podjęciem decyzji o wykreśleniu z CEiDG.