Aktualności
09lis
Z dniem 1 stycznia 2016 roku wejdą w życie regulacje prawne dające lekarzom możliwość wystawiania zwolnień lekarskich również w formie elektronicznej (formularz e - ZLA). Natomiast począwszy od dnia 1 stycznia 2018 roku dotychczasowe tradycyjne druki ZUS ZLA całkowicie znikną.
09lis
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 października 2015 roku wprowadzono zmiany w treści rozporządzenia w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.
12lis
Z początkiem 2016 roku istotnej zmianie ulegną zasady odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od przychodów osiąganych przez zleceniobiorców na podstawie umów zlecenia. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.
07gru
Z dniem 22 lutego 2016 roku wejdą w życie zmiany rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.
11gru
Od nowego roku (tj. od dnia 2 stycznia 2016 roku) zmianie ulegają niektóre przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
12cze
W dniu 15 sierpnia 2015 roku wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 roku ozmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
08cze
W dniu 2 czerwca br. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie dotyczącej zrzeszania się w związkach zawodowych osb zatrudnionych w oparciu o tzw. umowy śmieciowe.
18maj
W dniu 12 maja br. Rada Ministrw przyjęła projekt nowelizacji przepisw ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Celem nowelizacji jest dostosowanie przepisw krajowych do regulacji unijnych.
18maj
W dniu dzisiejszym wchodzą w życie szeroko komentowane w mediach i budzące spore emocje przepisy nowelizujące ustawy z dnia 20 marca 2015 roku o zmianie ustawy - Kodeks karny i innych ustaw szczeglnych (Dz. U. 2015 r. poz. 541).
14maj
W dniu 12 maja br. Rada Ministrw przyjęła założenia projektu ustawy prawo o działalności gospodarczej, ktra ma zastąpić obowiązującego obecnie przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
24mar
W związku z faktem, iż stosowanie odsetek jest praktyką powszechną i znaczącą w obrocie gospodarczym, z jednej strony dla wierzycieli - w zakresie rekompensaty braku uzyskania środkw pieniężnych we właściwym terminie, a z drugiej strony dla dłużnikw - jako sankcja za nieterminowe regulowanie płatności, przypominamy, iż w ostatnim czasie zmianie uległa wysokość odsetek ustawowych i maksymalnych.
22mar
W dniu 6 lutego br. Sejm przyjął ustawę nowelizującą przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie prawa spadkowego.
23sty
W dniu 22 stycznia br. Prezydent podpisał nowelę ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. Nowe przepisy przewidują między innymi, że regionalna instalacja przetwarzania odpadw musi być zdolna do przetworzenia odpadw z obszaru zamieszkałego przez 120 tysięcy mieszkańcw.
11mar
W dniu 10 marca br. Rada Ministrw przyjęła projekt założeń Kodeksu cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego. Projekt przewiduje konsolidację zagadnień związanych z prawem rodzinnym. Zakłada się między innymi likwidację instytucji ubezwłasnowolnienia, natomiast wprowadzona ma zostać instytucja tzw. pełnomocnictwa opiekuńczego.
17mar
Ministerstwo pracy zapowiada daleko idące zmiany przepisw Kodeksu pracy.