MINIMALNE WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ TAKŻE DLA ZLECENIOBIORCÓW

Wstecz

W dniu wczorajszym opublikowana została ustawa z 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 r. poz. 1265).

Rządowa nowelizacja zakłada daleko idące zmiany w dotychczasowym definiowaniu i stosowaniu stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zgodnie z przepisami ustawy nowelizującej, od dnia 1 stycznia 2017 roku minimalne wynagrodzenie za pracę stosowane będzie także do wynagrodzeń ustalanych w umowach zlecenia i o świadczenie usług, pomimo iż czynności wykonywane na podstawie tych umów cywilnoprawnych nie stanowią pracy. Wskazana nowelizacja łamie zatem dotychczasowy podział na reżim prawa pracy i prawa cywilnego, z wyłączeniem jedynie odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu cywilnego na podstawie art. 300 Kodeksu pracy w zakresie nieunormowanym.

Dodatkowo nowelizacja wprowadza minimalną stawkę godzinową za każdą godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenia usług na rok 2017 w wysokości 12 złotych brutto, przy czym ta stawka podlegała będzie waloryzacji, zgodnie z art. 7 ustawy nowelizującej. Wysokość minimalnej stawki godzinowej na kolejne lata będzie corocznie ustalana przez Radę Dialogu Społecznego lub Radę Ministrów, w drodze rozporządzenia.

Nowe brzmienie art. 8a ustawy nowelizowanej, tj. ustawy 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2015 r. poz. 2008) przewiduje, że wynagrodzenie zleceniobiorców powinno by ustalone w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie był niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalonej na zasadach przewidzianych w ww. ustawie w nowym brzemieniu.

Nowelizacja w zasadniczej części wejdzie w życie od dnia 1 stycznia 2017 roku.