Zmiany w zakresie potwierdzania na piśmie zawartej umowy o pracę

Wstecz

W dniu 9 czerwca 2016 roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę nowelizującą Kodeks pracy w zakresie obowiązku pisemnego potwierdzenia przez pracodawcę podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

Zdaniem autorów nowelizacji, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, obecne brzmienie przepisów, dające pracodawcom możliwość potwierdzania na piśmie ustaleń co do stron stosunku pracy, jej rodzaju i warunków najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy, stwarza pole do nadużyć.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 29 § 2 „Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.”

Niedopełnienie powyższego obowiązku jest wykroczeniem, karanym grzywną.

Nowelizacja oczekuje obecnie na podpis Prezydenta RP i zarządzenie jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.