Aktualności
28lis
Na drogę procesu legislacyjnego wszedł projekt ustawy o jawności życia publicznego. Wprowadza on instytucję sygnalisty. Zgodnie z projektem, sygnalista to osobą fizyczna lub przedsiębiorca, których współpraca z wymiarem sprawiedliwości polegająca na zgłoszeniu informacji o możliwości popełnienia przestępstwa przez podmiot, z którym osoba ta jest związana umową o pracę lub innym stosunkiem umownym.
25lis
W piątek 24 listopada 2017 roku Sejm przegłosował ustawę całkowicie znoszącą górny limit składek ZUS. Do tej pory zgodnie z art. 19 ust 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób w danym roku kalendarzowym nie mogła być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.