Zmiany w terminowych umowach o pracę

Wstecz

Z dniem dzisiejszym weszły w życie zmiany w Kodeksie pracy, które w znacznym stopniu zmieniają zasady zawierania oraz rozwiązywania umów na czas określony.

Kluczową zmianą jest ograniczenie okresu zatrudnienia na umowę o pracę na czas określony do 33 miesięcy oraz zmniejszenie liczby umów terminowych zawieranych z tym samym pracodawcą maksymalnie do trzech.

Równie istotne zmiany dotyczą zrównania okresów wypowiedzeń umów o pracę na czas określony z okresami przypisanymi dotąd jedynie umowom zawieranym na czas nieokreślony. Zrezygnowano przy tym z uzależnienia możliwości rozwiązania umowy o pracę na czas określony wyłącznie od wprowadzenia do jej treści klauzuli o możliwości wcześniejszego jej wypowiedzenia.

Jednocześnie nowelizacja zlikwidowała pojęcie umowy zawieranej na czas wykonywania określonej pracy. Aktualnie mamy trzy rodzaje umów: na czas nieokreślony, określony oraz na okres próbny.