Ważne formalne zmiany dla pracodawców

Wstecz

Od dnia 1 września 2016 roku, jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Zatem warunkiem dopuszczenia do pracy jest w tym przypadku pisemne potwierdzenie przez pracownika warunków pracy.

Również przed dopuszczeniem do pracy, pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy.

Warto zatem wypracować odpowiedni obieg dokumentów potwierdzający prawidłową kolejność podejmowanych działań.

Nie wykonanie powyższych obowiązków stanowić będzie wykroczenie zagrożone grzywną od 1000 zł do 30 000 zł.