Projektowane zmiany w wystawianiu elektronicznych zaświadczeń lekarskich

Wstecz
Mateusz Kierok
2017-02-24

W dniu 22 lutego 2017 roku Rada Ministrów przyjęła projekt nr UD137 (w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów) z dnia 1 lutego 2017 roku o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (…). W dniu 28 lutego 2017 roku tenże projekt wpłynął do Sejmu i został skierowany do dalszych prac.

Zakładanym celem wskazanej nowelizacji jest rozszerzenie dotychczasowego katalogu dostępnych form elektronicznego wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo o konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.

Projektowane zmiany wprowadzają możliwość korzystania przez lekarzy przy wystawianiu i uwierzytelnianiu ww. elektronicznych zaświadczeń z systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez ZUS.

Obecnie ww. elektroniczne zaświadczenia lekarskie mogą być bowiem wystawiane albo w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym - co niewątpliwie generuje koszty po stronie lekarzy albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, z którego skomplikowaną obsługą lekarze mieli znaczne problemy.

Zmiany mają więc na celu uproszczenie sposobu wystawiania i uwierzytelniania elektronicznych zaświadczeń lekarskich oraz kontaktu z ZUS dotyczącego obsługi wystawianych zaświadczeń. Oprócz elektronicznych zaświadczeń lekarskich powyższe zmiany dotyczące wystawiania dokumentów w formie elektronicznej dotyczyć będą do:

  1. oświadczeń osób wystawiających zaświadczenia lekarskie o zobowiązaniu do przestrzegania zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa i przepisów o ochronie danych osobowych w formie dokumentu elektronicznego,

  2. zaświadczeń lekarzy orzeczników ZUS, które są traktowane na równi z zaświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,

  3. wniosków w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku.

Warto przypomnieć, iż w ramach nowelizacji, która weszła w dniu 1 stycznia 2016 roku ustawodawca przewidział, iż co do zasady ww. zaświadczenia lekarskie powinny być wystawiane w formie elektronicznej, z tym zastrzeżeniem, że zakreślono okres przejściowy do wdrożenia tej reguły w pełni, który upłynie z końcem 2017 roku.

Mateusz Kierok
Radca prawny