Niezgodne z prawem zgłaszanie informacji o kontrahencie do biura informacji gospodarczej czynem nieuczciwej konkurencji

Wstecz
Anna Rogowska
2017-05-22

13 listopada zacznie obowiązywać zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zdefiniowanym czynem nieuczciwej konkurencji będzie działanie polegające na przekazaniu przez wierzyciela informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej z naruszeniem ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych albo niezażądanie przez wierzyciela aktualizacji albo usunięcia informacji gospodarczej mimo zaistnienia obowiązku jej aktualizacji albo usunięcia zgodnie z tą ustawą.

Czynem nieuczciwej konkurencji będzie również nieusunięcie albo niedokonanie przez biuro informacji gospodarczej aktualizacji informacji gospodarczej w przypadkach, gdy ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, nakłada na biuro obowiązek usunięcia albo aktualizacji tej informacji.

Przypomnijmy, że jeżeli wierzyciel zawarł z biurem umowę o udostępnianie informacji gospodarczych, to może przekazywać do biura informacje gospodarcze w celu ich ujawnienia. Informacjami gospodarczymi, które są szczególnie istotne dla podmiotów gospodarczych, i które mogą mieć znaczący wpływ na ich pozycję rynkową i obrót są informację dotyczące ich sytuacji finansowej, w szczególności posiadanych zobowiązań.

Wierzyciel może przekazać do biura informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika niebędącego konsumentem wyłącznie wówczas, gdy są spełnione łącznie następujące warunki:

  • zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej;
  • łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika niebędącego konsumentem wobec wierzyciela wynosi co najmniej 500 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 60 dni;
  • upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi niebędącemu konsumentem do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika niebędącego konsumentem, a jeżeli nie wskazał takiego adresu - na adres siedziby dłużnika lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.

Jeżeli zatem wezwanie do kontrahenta pozostawało bezskuteczne to wierzyciel mógł skorzystać ze swojego uprawnienia i zgłosić fakt zadłużenia do biura informacji gospodarczej. W praktyce najbardziej problematycznymi sytuacjami były takie, kiedy roszczenia wierzyciela nie było zasadne, a mimo to wierzyciel zgłaszał rzekomego dłużnika do biura. Konsekwencje z uwidocznienia danych w biurze informacji gospodarczych, w tym również te finansowe (spadek obrotu na skutek podważenia wiarygodności) mogą być niejednokrotnie dużo poważniejsze w skutkach niż wartość kwestionowanego roszczenia.

Z powyższych względów, wprowadzenie w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nowego zdefiniowanego czynu nieuczciwej konkurencji może stać się kolejnym instrumentem do obrony przed nieuczciwymi praktykami nierzetelnych kontrahentów.

Anna Rogowska
Radca prawny