Ważne informacje dla agencji pracy tymczasowej

Wstecz
Anna Rogowska
2017-05-19

W dniu 1 czerwca wejdzie w życie zmiana ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, która w na podstawie art. 20 nakłada na agencje zatrudnienia posiadające w dniu wejścia w życie ustawy wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia obowiązek - w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 roku - złożenia marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenia, w którym mają oświadczyć:

1) jakiego rodzaju usługi zamierzają świadczyć spośród:

a) pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub

b) pracy tymczasowej;

2) że znane są im i spełniają warunki prowadzenia agencji zatrudnienia odpowiednio w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub pracy tymczasowej, określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

3) że są świadome odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Oświadczenie powinno również zawierać:

1) numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia;

2) oznaczenie podmiotu prowadzącego agencję zatrudnienia oraz adres siedziby podmiotu;

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 

Agencjom zatrudnienia, które złożyły oświadczenie określone w ust. 1, marszałek województwa, w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku, wydaje certyfikaty o dokonaniu wpisu tych agencji do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, odrębne do świadczenia usług.

Co istotne, certyfikaty wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do dnia wydania nowych certyfikatów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2017 roku

Ponadto, agencje zatrudnienia posiadające w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia są obowiązane, w terminie do dnia 15 stycznia 2018 roku, do złożenia marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu informacji o adresach lokali, w których świadczone są usługi.

Anna Rogowska
Radca prawny