Pracownicze Plany Kapitałowe

Wstecz
Anna Rogowska
2017-03-16

Pracodawcom zatrudniającym więcej niż 19 pracowników, przypominamy o opracowanym przez Ministra Infrastruktury Programie Budowy Kapitału, który zakłada likwidację OFE w formie jaka obecnie funkcjonuje, a w ich miejsce powstanie dwóch nowych form oszczędzania tj. Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oraz Indywidualnych Programów Kapitałowych (IPK).

 Obligatoryjnie objęci PPK będą pracodawcy zatrudniający więcej niż 19 pracowników. Mikroprzedsiębiorcy zatrudniający poniżej 19 osób będą musieli dokonać wyboru pomiędzy

Pracowniczym Planem Kapitałowym a Indywidualnym Planem Kapitałowym.

 Pracowniczymi Planami Kapitałowymi mają być obligatoryjnie objęci pracownicy w wieku między 19 a 55 lat. W terminie 3 miesięcy od utworzenia PPK pracownik będzie mógł zrezygnować z udziału w PPK na podstawie złożonego oświadczenia o odstąpieniu.

 W ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych do specjalnego funduszu inwestycyjnego pracodawca będzie odprowadzał ze swojej strony i pracownika składkę w wysokości 2 % wynagrodzenia. W ten sposób gromadzone będą pracownikom oszczędności. Możliwe będzie również zadeklarowanie przez pracownika dodatkowej, dobrowolnej składki.

 Wyżej wskazane składki obligatoryjna i dobrowolna mają być zwolnione ze składki emerytalnej, a część obciążająca pracodawcę ma stanowić koszt uzyskania przychodu. 

Środki zgromadzone w ramach PPK będą inwestowane poprzez Polski Fundusz Rozwoju tylko w aktywa polskie.

Po osiągnieciu wieku emerytalnego pracownik będzie mógł swobodnie dysponować zgromadzonymi środkami, poprzez jednorazową wypłatę w wysokości do 25 % środków. Minimum 75% środków przeznaczone ma być na wykup renty terminowej lub wieczystej.

Rozpoczęcie działania Pracowniczych Planów Kapitałowych przewidziane jest na dzień 1 stycznia 2018 roku. 

Jednocześnie pracodawcy, którzy przed 1 stycznia 2018 roku wprowadzą i zarejestrują swoje pracownicze programy emerytalne, zwolnieni będą z obowiązku tworzenia PPK.

Obecnie nie wprowadzono jeszcze zmian legislacyjnych umożliwiających wdrożenie PPK.

Anna Rogowska
Radca prawny