Współdziałanie pracodawcy z przedstawicielami pracowników.

Wstecz
Anna Rogowska
2016-02-08

Niejednokrotnie na gruncie prawa pracy skuteczność decyzji i działań pracodawcy zależy od uprzedniej konsultacji, uzgodnienia lub zawarcia porozumienia z przedstawicielem pracowników. Ustawodawca nie wskazał jednak, w jaki sposób ma nastąpić wybór przedstawiciela załogi odsyłając do zasad przyjętych u danego pracodawcy. To oznacza, że sposób wyłonienia przedstawicieli pracowników będzie zależał od decyzji pracodawcy.

W praktyce często pracodawcy komunikują wszystkim pracownikom konieczność uzgodnienia określonych kwestii z wybranymi przez pracowników przedstawicielami, określając im ilość przedstawicieli (przy złożonych strukturach uzasadniona jest reprezentacja poszczególnych jednostek, zespołów, lokalizacji etc,) oraz termin, w jakim przedstawiciele mają zgłosić się celem podjęcia wymaganych prawem czynności. W przypadku powierzenia w całości czynności związanych z wyborem przedstawicieli i nie uregulowanie przez pracodawcę zasad tych wyborów, istotne jest, aby pracodawca otrzymał potwierdzenie, że dany przedstawiciel pracowników faktycznie został wyłoniony przez całą załogę do reprezentowania jej interesów.

Dopuszczalne jest również, głównie ze względu na możliwości organizacyjne pracodawcy, opracowywanie przez samego pracodawcę zasad wyborów przedstawicieli pracowników i wprowadzenie ich regulaminie wyborów.

Treść takiego regulaminu powinna zawierać co najmniej: określenie zakresu spraw, w których wybrani przedstawiciele uprawnieni będą do występowania w imieniu pracowników , okresu na jaki zostaną wybrani przedstawiciele, ilości przedstawicieli, sposobu i terminu zgłaszania się kandydatów na przedstawicieli, wyboru i składu komisji wyborczej, sposobu głosowania, kryteriów, na podstawie których zostanie dokonany wybór przedstawicieli.

Z uwagi na fakt, że przepisy przewidują wiele sytuacji, w których konieczne jest wybranie przedstawicieli pracowników, warto rozważyć przyjęcie takiego rozwiązania, zgodnie z którym wybór nie będzie jednorazowy, zawężony przedmiotowo do jednej sprawy. 


Anna Rogowska
Radca prawny