Umowa FATCA - widmo blokowania rachunków finansowych

Wstecz
Mateusz Kierok
2016-11-25

Przypominamy, że do dnia 1 grudnia 2016 roku posiadacze rachunków bankowych w Polsce (zarówno osoby fizyczne, ułomne osoby prawne, jak i osoby prawne), które założyły rachunek bankowy  w okresie pomiędzy 1 lipca 2014 roku a 30 listopada 2015 roku i w dniu 1 grudnia 2015 roku posiadały na nim równowartość lub kwotę większą niż 50 tys. dolarów amerykańskich (USD) winny złożyć w swoich bankach oświadczenia dla potrzeb identyfikacji rachunków finansowych.

Wskazany wymóg dotyczyć może także posiadaczy rachunków, których stan konta na dzień 30 czerwca 2014 roku, był równy lub większy niż ww. kwota.

 Powyższy obowiązek wynika z przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 roku o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych (…) (Dz. U. 2015 r., poz. 1712), wprowadzającej postanowienia umowy FATCA. Powyższa ustawa weszła w życie w dniu 1 grudnia 2015 roku i zakłada 12-miesięczny termin dla banków operujących w Polsce, uznanych za raportujące polskie instytucje finansowe, do otrzymania ww. oświadczeń od posiadaczy rachunków.

 O powyższym obowiązku klientów powinny poinformować banki ze wskazaniem na rygor niezłożenia takiego oświadczenia. Niektóre z nich oferują możliwość złożenia oświadczenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (np. internetowego systemu bankowego lub telefonicznie).

 W przypadku niezłożenia oświadczenia do 1 grudnia 2016 roku, bank będzie bezwzględnie zobowiązany do zablokowania rachunku finansowego (art. 19 ust. 6 ww. ustawy).

Blokada rachunku finansowego polega na czasowym uniemożliwieniu dysponowania i korzystania ze wszystkich wartości majątkowych zgromadzonych na rachunku finansowym, w tym również przez instytucję finansową. Blokada może dotyczyć części wartości majątkowych znajdujących się na rachunku zbiorczym (art. 19 ust. 7 ww. ustawy).

Bank odblokuje rachunek dopiero po złożeniu oświadczenia przez posiadacza rachunku, najpóźniej
w terminie 3 dni roboczych od otrzymania oświadczenia (poprawnie złożonego).

Mateusz Kierok
Radca prawny