Wynagrodzenie za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

Wstecz
Anna Rogowska
2016-02-18

W dniu 22 lutego br. Wchodzi w życie zmiana kodeksu pracy. ustawodawca zdecydował się na uregulowanie powszechnie stosowanego w  praktyce zwolnienie ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Zgodnie z nowym przepisem art. 362, w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Zwolnienie ze świadczenia pracy będzie zatem dokonywane z inicjatywy pracodawcy, wyłącznie na podstawie jednostronnej jego decyzji. Nie będzie wymagane, jak dotychczas wypracowało to orzecznictwo – zgoda pracownika w przedmiocie zwolnienia z pracy. Przepisy milczą na temat, czy takie zwolnienie pracownika może być wycofane przez pracodawcę i czy może on zażądać od pracownika stawienia się pracy. przyjąć należy, że jeżeli pracodawca chce zagwarantować sobie taką możliwość winien porozumieć się w tym względzie z pracownikiem i otrzymać od niego zgodę.

Tak jak było dotychczas pracownik w okresie zwolnienia go z obowiązku świadczenia pracy zachowuje prawo do wynagrodzenia. Należy pamiętać, że nowelizacja przepisów zmienia zasadniczo sposób ustalenia wynagrodzenia za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

Zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1 zmienionego rozporządzenia z dnia 29 maja 1996 roku w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy, przy ustalaniu wynagrodzenia za okres zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia (art. 362 Kodeksu pracy) stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop. To oznacza, że w pierwszej kolejności należy ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego, pamiętając, że

-  składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu,

-  składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc,  uwzględnia się w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.


Anna Rogowska
Radca prawny