Zmiany w oskładkowaniu umów zlecenia

Wstecz

Z początkiem 2016 roku istotnej zmianie ulegną zasady odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od przychodów osiąganych przez zleceniobiorców na podstawie umów zlecenia. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Warto przypomnieć, że na gruncie obecnych przepisów, w razie zbiegu podstaw do ubezpieczenia, tj. w sytuacji, gdy zleceniobiorca świadczy usługi na podstawie kilku umów zlecenia, oskładkowaniu podlega tylko jedna z nich. Rozwiązanie to jest często wykorzystywane przez przedsiębiorców, którzy zawierając ze zleceniobiorcami jednocześnie kilka umów zlecenia, odprowadzają składki od tej umowy, która przewiduje najniższy przychód. Od pozostałych umów opłacane są jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Na gruncie nowych rozwiązań obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu będą podlegały przychody z tytułu wszystkich umów zlecenia, których dany zleceniobiorca jest stroną, do kwoty stanowiącej minimalne wynagrodzenie za pracę. Dopiero wówczas, gdy przychód z danej umowy przekroczy pułap minimalnej płacy, odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne od przychodu z takiej umowy nie będzie obowiązkowe.