Zaostrzenie sankcji dla kierujących pojazdami

Wstecz

W dniu dzisiejszym wchodzą w życie szeroko komentowane w mediach i budzące spore emocje przepisy nowelizujące  ustawy z dnia 20 marca 2015 roku o zmianie ustawy - Kodeks karny i innych ustaw szczególnych (Dz. U. 2015 r. poz. 541).

 

Zaostrzenie przepisów ma na celu zwiększyć bezpieczeństwo na drogach, w szczególności w terenach zabudowanych. W tym celu ustawodawca m.in. rozszerza zakres zastosowania środka sankcjonującego w postaci zatrzymania prawa jazdy w oparciu o decyzję administracyjną właściwego starosty o dwa dodatkowe wykroczenia, obejmujące sytuacje, w których:

- kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym,

- kierujący pojazdem silnikowym przewozi osoby w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji,

 

z tym że w ostatnim przypadku nie wydaje się decyzji, gdy liczba przewożonych osób nie przekracza: 5 – w razie przewozu autobusowego albo 2 – w razie przewozu samochodem osobowy, ciężarowym lub w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny, co nie zwalnia sprawcy od grzywny i punktów karnych za wykroczenie.

 

 

W przypadku popełnienia ww. wykroczeń organ uprawniony do kontroli drogowej upoważniony jest do zatrzymania dokumentu prawa jazdy z jednoczesnym wydaniem pokwitowania, które będzie uprawniało do kierowania pojazdem przez 24 godziny od chwili zatrzymania. W następstwie powyższego starosta na skutek przesłanych przez organ kontrolujący informacji wyda odpowiednią decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące kalendarzowe. Kierowanie pojazdów pomimo zatrzymanego prawa jazdy będzie z kolei skutkowało przedłużeniem okresu jego zatrzymania do 6 miesięcy (art. 102 ust. 1d ustawy o kierujących pojazdami), zaś dalsze łamanie orzeczonego środka sankcjonującego doprowadzi do całkowitego cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami (art. 103 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami).

 

 

Oprócz powyższych zmian omawiana nowelizacja wprowadza także obostrzenie w zakresie obligatoryjnego orzekania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów określonego rodzaju na co najmniej 3 lata wobec sprawców przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnionych w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub w przypadku, gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, art. 174 lub art. 177 Kodeksu karnego (art. 41 § 1 i 2 Kodeksu karnego).