Weksel pracowniczy a kodeksowa odpowiedzialność materialna

Wstecz
Kinga Nastałek-Fałowska
2015-07-01

Pracodawca nie może zmusić pracownika do podpisania weksla własnego na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń majątkowych wynikających ze stosunku pracy, zaś podpisany weksel jest nieważny.

Mimo, że istnieje obowiązek przestrzegania powyższej zasady – szczególnie ze względu na ugruntowane stanowisko Sądu Najwyższego w tym zakresie – wielu pracodawców nadal przymusza pracowników do podpisywania weksli.

Taka sytuacja bez wątpienia jest konsekwencją ignorancji prawnej przedsiębiorców jak i wieloletniej chwiejności orzecznictwa polskich sądów, w tym Sądu Najwyższego, które w przeszłości wielokrotnie dopuszczało możliwość stosowania prawa wekslowego w ramach stosunku pracy. Argumentacja sądów opierała się wówczas na stwierdzeniu, że ustawodawca – wprowadzając do Kodeksu pracy inny niż cywilnoprawny reżim odpowiedzialności pracownika za zobowiązania ze stosunku pracy – nie wyłączył możliwości stosowania weksli własnych (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2011 roku, sygn. akt II PK 159/10). Zatem mimo kompleksowego uregulowania w kodeksie pracy zasad odpowiedzialności materialnej pracowników („Dział V – Odpowiedzialność materialna pracowników”, art. 114 – 127 Kodeksu pracy), sądy przez wiele lat nadal akceptowały stosowanie weksli przez pracodawców jako „dodatkowej” lub „uzupełniającej” formy zabezpieczenia.

Przełomowym orzeczeniem, w którym Sąd Najwyższy wyraźnie opowiedział się za zakazem stosowania weksli wobec pracowników był dopiero wyrok z dnia 26 stycznia 2011 roku, sygn. akt II PK 159/10. Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że Przepisy i zasady prawa pracy, w szczególności zawarte w dziale V Kodeksu pracy, wykluczają wystawienie weksla gwarancyjnego jako środka zabezpieczenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika w mieniu pracodawcy, co oznacza, że taki weksel jest nieważny z mocy prawa (art. 18 § 2 k.p. w związku z art. 114-127 k.p. oraz a contrario art. 300 k.p.). Nabywca weksla nie może zatem dochodzić zaspokojenia na jego podstawie.”

W związku z powyższym, w chwili obecnej, nie do zaakceptowania jest stosowanie weksli w prawie pracy. Pracodawcy chcący pociągnąć pracownika do odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę, powinni zatem korzystać wyłącznie z przepisów Kodeksu pracy, przewidujących zamknięty katalog instrumentów prawnych. Jednocześnie należy wskazać, że przepisy prawa różnicują wysokość odszkodowania w zależności od tego, czy pracownik działał umyślnie czy też nieumyślnie. Jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę zobowiązany jest do jej naprawienia w pełnej wysokości. Natomiast za nieumyślnie działanie pracownika odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. W sytuacji, gdy pracownikowi zostało powierzone mienie (np. pieniądze, kosztowności, samochód) z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się, odpowiada on w pełnej wysokości za ich utratę, uszkodzenie lub zniszczenie.

Reasumując, w oparciu o aktualne orzecznictwo Sądu Najwyższego, pracodawca nie może dochodzić swych roszczeń w oparciu o podpisany przez pracownika weksel, bowiem Kodeks pracy kompleksowo reguluje zasady materialnej odpowiedzialności pracowników za wyrządzona szkodę, a żaden z tych przepisów nie odsyła do stosowania prawa wekslowego. 

Kinga Nastałek-Fałowska
Aplikant radcowski