Rozluźnienie obowiązku kierowania na wstępne badania lekarskie wobec nowozatrudnionych

Wstecz
Mateusz Kierok
2015-03-17

Z dniem 1 kwietnia 2015 roku wejdzie w życie art. 1 ustawy z dnia 7 listopada 2014 roku o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. 2014 r. poz. 1662), który nowelizuje brzmienie art. 229 Kodeksu pracy. Projektowana zmiana zakłada liberalizację kodeksowych przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy w zakresie obowiązku kierowania na badania wstępne nowych pracowników (pozostających na jednym etacie), a także takich, którzy jednocześnie pozostają w stosunku pracy z innym podmiotem.  

Art. 229 Kodeksu pracy w dotychczasowym brzmieniu określał bowiem zwolnienie z powołanego obowiązku tylko względem ponownego zatrudniania na zbieżne zakresowo stanowisko u tego samego pracodawcy.

W celu uproszczenia procesu przyjmowania do pracy, a także ograniczenia wstępnych kosztów zatrudnienia pracowników znowelizowany przepis rozszerzy wymiar zwolnień od ww. obowiązku, pod ustalonymi warunkami.

Po pierwsze pracodawcy zostają zwolnieni z obowiązku kierowania pracowników na badania wstępne w sytuacji, gdy nowy pracownik zostanie zatrudniony w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, a przy tym będzie legitymował się aktualnym orzeczeniem lekarskim  w zakresie zdolności do pracy, które zostało uzyskane jeszcze w ramach poprzedniego zatrudnienia. Z tym jednak zastrzeżeniem, że warunki środowiskowe na poprzednio zajmowanym stanowisku winy być zbieżne z tym obowiązującymi na tym nowo obejmowanym. Powyższe należy stosować odpowiednio względem pracowników przyjmowanych do nowej pracy, pozostających symultanicznie w ramach stosunku pracy z innym podmiotem.

Po drugie pracodawcy chcący skorzystać ze omawianego zwolnienia będą zobligowani do samodzielnego porównania warunków pracy na oferowanym stanowisku z tymi, obowiązującymi w poprzednim miejscu zatrudnienia pracownika, w ramach których lekarz orzekł brak przeciwwskazań zdrowotnych do świadczenia pracy.

Warto przy tym podkreślić, iż z uwagi na przepisy przejściowe zawarte w art. 32 ust. 1 i 2 ustawy nowelizującej, nowe brzmienie art. 229 Kodeksu pracy znajdzie zastosowanie dopiero względem orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy, wydanych po 1 kwietnia 2015 roku. Zatem wobec orzeczeń lekarskich wydanych przed tą datą stosowane będą dotychczasowe regulacje.

 Mateusz Kierok
Aplikant radcowski