Zmiany w kodeksie pracy

Wstecz
Anna Rogowska
2015-08-12

W dniu 5 sierpnia Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie Kodeksu pracy, która wejdzie w życie w terminie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

Zgodnie z nowelą  Kodeks pracy przewidywał będzie możliwość zawierania umów na okres próbny, na czas nieokreślony i na czas określony. Te ostatnie, będą ograniczone ilościowo i czasowo (max. 3 przez 33 miesiące), z wyjątkiem, kiedy umowa na czas określony zawarta zostanie

1) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,

3) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,

4) gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie

–            jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego zapotrzebowania o charakterze okresowym i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

Już w umowie o pracę trzeba będzie wskazać uzasadniające zawarcie takiej umowy obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy. I na tym tle już powstają wątpliwości w zakresie prawidłowości ustalenia takich obiektywnych przyczyn, ustawodawca bowiem nie zdefiniował ich w żaden sposób. Niewątpliwie powyższe będzie stanowić przedmiot kontroli i oceny przez Państwową Inspekcję Pracy i sądy.

Pozytywnie należy ocenić wprowadzenie możliwości wypowiedzenia omawianej umowy.

Projektowane zmiany wpłyną również na kształt terminowych stosunków pracy trwających w dniu wejścia w życie noweli Kodeksu pracy, w związku z tym zastosowanie znajdzie szereg przepisów przejściowych. Najważniejsze regulacje przewidują, że:

1)            do umów o pracę na czas wykonania określonej pracy, trwających w dniu wejścia w życie ustawy, będzie się stosować dotychczasowe przepisy;

2)            do umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie ustawy, będzie się stosować dotychczasowe przepisy, jeżeli przed tym dniem umowy te zostały wypowiedziane;

3)            do umów o pracę na czas określony zawartych na okres do 6 miesięcy albo zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których nie przewidziano możliwości ich rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, trwających w dniu wejścia w życie ustawy, w zakresie dopuszczalności ich wypowiedzenia będzie się stosować dotychczasowe przepisy;

4)            przy wypowiadaniu umów o pracę na czas określony zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których przewidziano możliwość ich rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, trwających w dniu wejścia w życie ustawy, będzie się stosować okresy wypowiedzenia, o których mowa w projektowanym art. 36 § 1 Kodeksu pracy;

5)            do umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie ustawy, będzie się stosować nowe przepisy w zakresie dopuszczalnego czasu trwania umowy (umów) na czas określony oraz dopuszczalnej liczby takich umów.


Anna Rogowska
Radca prawny

Kinga Nastałek – Fałowska 
Radca prawny