Sejm przegłosował ustawę znoszącą górny limit składek ZUS

Wstecz

W piątek 24 listopada 2017 roku Sejm przegłosował ustawę całkowicie znoszącą górny limit składek ZUS.

Do tej pory zgodnie z art. 19 ust 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób w danym roku kalendarzowym nie mogła być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. W 2017 roku kwota ta wynosiła 127 890,00 złotych. Od nadwyżki ponad tę kwotę nie pobierało się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będą pobierane od całości wynagrodzenia, niezależnie od jego wysokości.

Projektodawcy argumentują, że nowelizacja ma ułatwić pobieranie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, ponieważ oznacza brak potrzeby ciągłego monitorowania wysokości otrzymywanych przychodów, zarówno przez płatnika składek, jak i przez ubezpieczonego, zwłaszcza w sytuacji, gdy ten ma kilka źródeł dochodu.

Według opinii Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych negatywnie wpłynie na sytuację pracodawców, obciążając ich dodatkowymi, często znacznymi kosztami. Szczególnie źle zmiana wpłynie na przedsiębiorców realizujących najbardziej innowacyjne projekty, wymagające pracowników ze specjalistycznym wykształceniem i doświadczeniem, co znacząco zmniejszy atrakcyjność polskich firm wobec ich zagranicznych konkurentów.

Ustawa jest obecnie procedowana w Senacie. Docelowo ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.