Projekt ustawy wprowadza nową kategorię pracowników chronionych przed zwolnieniem

Wstecz

Na drogę procesu legislacyjnego wszedł projekt ustawy o jawności życia publicznego. Wprowadza on instytucję sygnalisty. Zgodnie z projektem, sygnalista to osobą fizyczna lub przedsiębiorca, których współpraca z wymiarem sprawiedliwości polegająca na zgłoszeniu informacji o możliwości popełnienia przestępstwa przez podmiot, z którym osoba ta jest związana umową o pracę lub innym stosunkiem umownym. Celem projektowanej regulacji jest ochrona takiej osoby przed niekorzystnym wpływem zgłoszenia na jej sytuację życiową, zawodową lub materialną.

Aby zgłaszającemu można było nadać status sygnalisty, jego zgłoszenie musi dotyczyć konkretnych czynów zabronionych wymienionych w projektowanej ustawie oraz być oceniane jako wiarygodne.

Status sygnalisty nadaje prokurator z własnej inicjatywy lub na wniosek policji albo innych organów, którym zgodnie z Kodeksem postępowania karnego przysługują uprawnienia policji w postępowaniu przygotowawczym.

Podmiot, którego dotyczy zgłoszenie o możliwości popełnienia przestępstwa nie może, bez zgody prokuratora, rozwiązać z sygnalistą umowy o pracę; zmienić warunków umowy o pracę na mniej korzystne dla sygnalisty, w szczególności w zakresie zmiany miejsca lub czasu wykonywania pracy albo warunków wynagradzania; rozwiązać z sygnalistą stosunku umownego, ani zmienić warunków umowy na mniej korzystne dla sygnalisty.

Sygnaliście, z którym bezprawnie rozwiązano umowę o pracę, przysługuje odszkodowanie od strony rozwiązującej umowę o pracę w wysokości dwukrotności wynagrodzenia rocznego pobieranego przez sygnalistę na ostatnio zajmowanym stanowisku; natomiast sygnaliście, z którym bezprawnie rozwiązano inną umowę, przysługuje odszkodowanie od strony rozwiązującej umowę w wysokości całkowitej kwoty płatności należnej sygnaliście określonej w treści tej umowy i niezapłaconej do dnia rozwiązania umowy.

Projekt ustawy o jawności życia publicznego znajduje się obecnie we wstępnej fazie postępowania legislacyjnego, więc bardzo prawdopodobne są zmiany w jego treści.