Blog
19maj
W dniu 1 czerwca wejdzie w życie zmiana ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, która w na podstawie art. 20 nakłada na agencje zatrudnienia posiadające w dniu wejścia w życie ustawy wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia obowiązek - w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 roku - złożenia marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
 
Autor:
Anna Rogowska
19kwi
Częstokroć w mediach nagłaśniane są sprawy dotyczące nielegalnej wypłaty środków z konta przy pomocy kradzionej lub sfałszowanej karty płatniczej. Najczęściej tego rodzaju informacje dotyczą nielegalnego wejścia w posiadanie karty płatniczej wraz z danymi uprawniającymi do korzystania z niej albo karalnego zeskanowania danych z kart płatniczych przez przestępców w celu zaboru środków pieniężnych (skimming).
 
Autor:
Mateusz Kierok
10kwi
Ze względu na dynamicznie zmieniającą się specyfikę pracy w wielu branżach, coraz częściej mamy do czynienia z sytuacją, kiedy pracodawca wysyła swoich pracowników na delegację, czy tak zwany wyjazd służbowy. Oczywistym jest, że polecenie takie nie zawsze zgodne jest z poczynionymi wcześniej przez pracownika planami, czy też zwyczajnie bywa mu ono nie na rękę.
 
Autor:
Paula Nowak
21mar
Małżonek uprawniony jest do dziedziczenia na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego i jest on powoływany do spadku w pierwszej kolejności. Jeżeli przed śmiercią spadkodawcy zapadł wyrok rozwodowy, były małżonek wyłączony jest z kręgu spadkobierców. Jeśli więc zapadł i uprawomocnił się wyrok rozwodowy, małżonek z mocy ustawy nie dziedziczy. Co jednak w sytuacji, gdy małżonek umrze w czasie trwania sprawy rozwodowej?
 
Autor:
Paula Nowak
20mar
W wyroku z dnia 14 marca 2017 roku, w sprawie C‑157/15 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że wewnętrzna zasada obowiązująca w zakładzie pracy zakazująca noszenia symboli politycznych, światopoglądowych i religijnych nie oznacza bezpośredniej dyskryminacji. Trybunał stwierdził, że zamiar pracodawcy, by pracownicy w swoim wizerunku pozostawali neutralni, jest zasadny.
 
Autor:
Anna Rogowska
16mar
Pracodawcom zatrudniającym więcej niż 19 pracowników, przypominamy o opracowanym przez Ministra Infrastruktury Programie Budowy Kapitału, który zakłada likwidację OFE w formie jaka obecnie funkcjonuje, a w ich miejsce powstanie dwóch nowych form oszczędzania tj. Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oraz Indywidualnych Programów Kapitałowych (IPK).
 
Autor:
Anna Rogowska
28lut
Przypominamy, że począwszy od dnia 1 stycznia br. strony umowy zlecenia zobowiązane są określić w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.
 
Autor:
Anna Rogowska
24lut
W dniu 22 lutego 2017 roku Rada Ministrów przyjęła projekt nr UD137 (w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów) z dnia 1 lutego 2017 roku o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (…). W dniu 28 lutego 2017 roku tenże projekt wpłynął do Sejmu i został skierowany do dalszych prac.
 
Autor:
Mateusz Kierok
21lut
Niejednokrotnie zdarza się tak, że pracownicy odbywający podróż służbową chcą przy jej okazji wykorzystać urlop i pozostać w miejscu, w którym wykonywali na polecenie pracodawcy zadania służbowe lub bezpośrednio z tego miejsca rozpocząć swoje wakacje.
 
Autor:
Anna Rogowska
10lut
Od 1 stycznia br., obowiązują zmienione przepisy dotyczące wystawiania świadectw pracy. Zgodnie z nimi pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy.
 
Autor:
Anna Rogowska
24sty
Wraz z początkiem 2017 roku weszły w życie ustawy, które w znaczny sposób zmieniają funkcjonowanie spółek handlowych. Od pierwszego stycznia weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która wprowadza instytucję tzw. prokury łącznej niewłaściwej. Oznacza to, że od nowego roku prokura może być wykonywana łącznie przez prokurenta oraz członka organu zarządzającego w spółkach kapitałowych lub wspólnika uprawnionego do reprezentacji w spółkach osobowych.
 
Autor:
Paula Nowak