Blog
13mar
Zakaz konkurencji, zarówno w trakcie, jak i po rozwiązaniu stosunku zatrudnienia, stał się ostatnio bardzo popularną metodą wykorzystywaną przez pracodawców w celu zabezpieczenia ich interesów. O ile nie ma wątpliwości, czy i na jakich zasadach zakaz konkurencji jest dopuszczalny w stosunku do pracowników, o tyle na gruncie stosunków cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia, kwestia ta może budzić wątpliwości.
 
Autor:
Paula Nowak
12mar
Z dniem 15 marca 2018 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw („Ustawa Zmieniająca”). Wprowadza ona szereg istotnych zmian szczególnie w zakresie postępowania rejestrowego.
 
Autor:
Mikołaj Kopczyński
09mar
Uchwalona w dniu 10 stycznia 2018 roku ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją wprowadza istotną nowość w dziedzinie ubezpieczeń społecznych – raporty informacyjne.
 
Autor:
Mikołaj Kopczyński
22lut
W marcu br. wchodzi w życie zmiana rozporządzenia sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego.Z istotnych kwestii, na uwagę zasługuje forma reklamacji. Reklamacja może być złożona w formie pisemnej bezpośrednio u przewoźnika, w dowolnym punkcie odprawy lub przesyłką pocztową za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.
 
Autor:
Anna Rogowska
21lut
Jedynymi z najczęściej spotykanych w obrocie umów z zakresu prawa autorskiego są umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz umowa licencyjna. Obydwie mają za cel umożliwienie korzystania z utworu, jednakże umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych ma charakter trwały – twórca (lub dalszy nabywca) wyzbywa się części swoich praw na rzecz innego podmiotu.
 
Autor:
Mikołaj Kopczyński
07lut
W dniu 10 stycznia 2018 roku uchwalono ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. W przeważającej większości wejdzie ona w życie dopiero z początkiem 2019 roku, ale zmiany są na tyle istotne, że warto się do nich przygotować z odpowiednim uprzedzeniem.
 
Autor:
Paula Nowak
22sty
Rok 2018 może okazać się przełomowy dla polskiej regulacji prawa pracy. Choć jedyną zmianą, która weszła w życie z początkiem nowego roku było obniżenie granicy wiekowej poniżej której na gruncie Kodeksu pracy osobę uznaje się za młodocianą z 16 do 15 lat, to zakres projektowanych i przewidywanych zmian jest niezwykle obszerny.
 
Autor:
Paula Nowak