Blog
25maj
Ustalenie rzeczywistej wysokości dochodu osiąganego przez pracownika lub inną osobę uprawnioną do otrzymania środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej „ZFŚS”) - z punktu widzenia pracodawcy - jest bardzo istotne dla sprawiedliwego traktowania osób uprawnionych, należytego podziału środków funduszu, a przede wszystkim faktycznego wydatkowania środków w oparciu o kryterium socjalne.
 
Autor:
Mateusz Kierok
18maj
Rezygnacja z pełnienia funkcji w zarządzie spółki kapitałowej wymaga dla swej skuteczności złożenia oświadczenia. Dotychczas w orzecznictwie, jak i doktrynie występowały rozbieżności odnośnie podmiotu, któremu członek zarządu ma złożyć swoje oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji w zarządzie.
 
Autor:
Anna Rogowska
22kwi
Przypominamy, że zgodnie z przepisem art. 206 § 1 kodeksu spółek handlowych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązane są umieszczać w pismach i zamówieniach handlowych składanych w formie papierowej i elektronicznej, a także na swoich stronach internetowych następujące dane...
 
Autor:
Anna Rogowska
20kwi
Długo zapowiadane zmiany w zakresie przebudowy systemu ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej w końcu ujrzą światło dzienne. Po ponad czerech latach prac nad reformą europejskiego systemu ochrony danych osobowych prowadzonych przez instytucje Unii Europejskiej i grupy robocze, w dniu 14 kwietnia 2016 roku Parlament Europejski uchwalił nowe przepisy, tzw. pakiet legislacyjny dotyczący nowych unijnych ram prawnych ochrony danych osobowych.
 
Autor:
Kinga Nastałek-Fałowska
11kwi
Administrator Bezpieczeństwa Informacji, w skrócie ABI, jest osobą powoływaną przez Administratora Danych Osobowych (ADO) w celu zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych administrowanych przez ADO. Stanowi on zatem pomoc dla administratora danych w procesie prawidłowego przetwarzania danych osobowych.
 
Autor:
Kinga Nastałek-Fałowska
18mar
Różnice pomiędzy prawodawstwami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych wykluczają możliwość uznania tego kraju za państwo gwarantujące odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Konsekwencją rozbieżności jest zakaz swobodnego przekazywania danych osobowych z państw członkowskich Unii Europejskiej do USA.
 
Autor:
Kinga Nastałek-Fałowska
11mar
Czujemy się zobligowani, aby włączyć się do dyskusji na temat planowanych zmian w zakresie minimalnego wynagrodzenia. Ingerencja ustawodawcy w stosunki pracy jest jak najbardziej uzasadniona, gdyż przyświeca mu cel w postaci ochrony pracowników przed nieuzasadnionym wyzyskiem.
 
Autor:
Anna Rogowska
18lut
W dniu 22 lutego br. Wchodzi w życie zmiana kodeksu pracy. ustawodawca zdecydował się na uregulowanie powszechnie stosowanego w praktyce zwolnienie ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Zgodnie z nowym przepisem art. 362, w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może...
 
Autor:
Anna Rogowska
11lut
Pracodawca może dysponować o pracowniku tylko takimi informacjami, których zakres został uregulowany przez ustawodawcę. Przepis art. 221 § 1 i 2 kodeksu pracy wskazuje, że od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz od pracownika można wymagać podania danych obejmujących imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania...
 
Autor:
Anna Rogowska
08lut
Niejednokrotnie na gruncie prawa pracy skuteczność decyzji i działań pracodawcy zależy od uprzedniej konsultacji, uzgodnienia lub zawarcia porozumienia z przedstawicielem pracowników. Ustawodawca nie wskazał jednak, w jaki sposób ma nastąpić wybór przedstawiciela załogi odsyłając do zasad przyjętych u danego pracodawcy. To oznacza, że sposób wyłonienia przedstawicieli pracowników będzie zależał od decyzji pracodawcy.
 
Autor:
Anna Rogowska
15sty
Kwestie związane ze skutecznością oraz wykonalnością postanowień wydawanych w postępowaniu cywilnym mają niebagatelne znaczenie z punktu widzenia skutków prawnych, jakie postanowienia wywołują. Analiza przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, w tym przede wszystkim art. 360 nie pozwala na jednoznaczną ocenę relacji pomiędzy wskazanymi powyżej pojęciami.
 
Autor:
Piotr Stolarczyk
12sty
Zgodnie z przepisami procedury cywilnej, sąd doręcza pozwanemu nakaz zapłaty wraz z odpisem pozwu, załącznikami oraz pouczeniem o możliwości wniesienia sprzeciwu (w postępowaniu upominawczym) bądź zarzutów (w postępowaniu nakazowym) od nakazu zapłaty w terminie dwóch tygodni licząc od dnia skutecznego doręczenia tego nakazu.
 
Autor:
Kinga Nastałek-Fałowska
08sty
W sytuacji zaistnienia tzw. straty kwalifikowanej, tj. w przypadku gdy bilans spółki wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.
 
Autor:
Kinga Nastałek-Fałowska
07sty
Leasing pracowniczy stanowi pojęcie coraz częściej używane w obrocie gospodarczym. Należy jednak pamiętać, że nie jest to pojęcie prawne, a obowiązujące regulacje nie zawierają jego legalnej definicji. Warto zatem wyjaśnić czym w praktyce jest leasing pracowniczy.
 
Autor:
Piotr Stolarczyk