ENen: O długości kadencji członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Back
Piotr Stolarczyk
2015-07-27

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna w precyzyjny sposób regulować kwestie związane z długością kadencji członków zarządu.

Długość kadencji może zostać określona na kilka sposobów. O ile umowa spółki nie przewiduje inaczej, zasadą jest, że mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. W takim wypadku mamy do czynienia z kadencją roczną, a zatem po upływie każdego roku obrotowego, wraz z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, konieczne jest powoływanie członków zarządu na kolejne kadencje.

Niezależnie od powyższego możliwe jest powołanie członka zarządu na czas określony dłuższy niż jeden rok. Wówczas mandat wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. W przypadku kadencji trwającej dłużej niż jeden rok nie obowiązuje ograniczenie właściwe dla spółki akcyjnej przewidziane w art. 369 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym kadencja nie może trwać dłużej niż pięć lat.

Zarówno przedstawiciele doktryny, jak również orzecznictwo dopuszczają także możliwość powołania członków zarządu na czas nieoznaczony. Przyjmuje się, iż w takim wypadku mamy do czynienia z tzw. mandatem bezkadencyjnym. Oznacza to, że członek zarządu pełni swoją funkcję do czasu zaistnienia jednej z okoliczności, takich jak odwołanie, rezygnacja, czy też śmierć. Podkreślenia wymaga fakt, iż powołanie członków zarządu na czas nieoznaczony może mieć miejsce jedynie wówczas, gdy stanowi tak umowa spółki.

Może się jednak zdarzyć sytuacja, że umowa spółki w ogóle nie reguluje kwestii kadencyjności członków zarządu. Pomimo rozbieżności w orzecznictwie oraz wśród przedstawicieli doktryny należy przychylić się do stanowiska, iż w tego rodzaju sytuacjach zastosowanie znajduje reguła ogólna - kadencja trwa jeden rok nawet wówczas, gdy uchwałą zgromadzenia wspólników członek zarządu zostanie powołany na czas nieoznaczony.

Znaczy to, że poza przypadkiem powołania na czas nieoznaczony mandat członków zarządu wygasa wraz z odbyciem zgromadzenia wspólników, którego przedmiotem jest sprawozdanie finansowe spółki. W przypadku, gdy zgromadzenie nie odbyło się w przepisanym prawem terminie - sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego - mandat trwa nadal - aż do czasu odbycia takiego zgromadzenia w terminie późniejszym.  

Niezależnie od zapisów umownych należy pamiętać, że w przypadku wygaśnięcia mandatu członek zarządu musi być każdorazowo powołany przez zgromadzenie wspólników na kolejną kadencję. Sam fakt dalszego wykonywania obowiązków po wygaśnięciu mandatu nie jest wystraczający.

Piotr Stolarczyk

radca prawny