Regulamin - polityka prywatności

Wstecz

Regulamin – polityka prywatności

Rozdział I. Informacje ogólne

1. Administratorem serwisu internetowego pod domeną www.kancelariaprawnajr.pl, zwanego dalej „Serwisem” jest Kancelaria Prawna R. Jedynak, A. Rogowska sp. j., z siedzibą w Krakowie (31-526) przy ul. Kieleckiej 1, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000297653, REGON: 120616917, NIP: 6751379641, zwana dalej „Kancelarią”.

2. Wybrane podstrony Serwisu zawierają formularz umożliwiający przesyłanie zapytań dotyczących działalności Kancelarii, zwany dalej „Formularzem”. Za pomocą Formularza użytkownik może przesłać do Kancelarii następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.

3. Serwis umożliwia korzystanie z usługi Newsletter, zwanej dalej „Newsletterem”, jako formy uzyskania aktualnej informacji dotyczącej m.in. stanowienia i stosowania prawa, jego zmian, orzecznictwa sądowego. Z usługi Newsletter może korzystać każda osoba, która na stronie Serwisu w zakładce „Zapisz się do naszego newslettera, aby otrzymywać informacje i porady prawne” poda swój adres e-mail.

4. Serwis umożliwia otrzymywanie treści prawnych o charakterze naukowo-publicystycznym, w formie usługi e-book, zwanej dalej jako „e-book”. Kancelaria udostępnia wybrany e-book wyłącznie osobie korzystającej z usługi Newsletter, która na stronie Serwisu w zakładce „e-book” poda swój adres e-mail.

5. Dane osobowe ujawniane w Formularzu, jak również adres e-mail podany przy rejestracji w usłudze Newsletter oraz e-book są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 roku, poz. 2135 ze zm.). Kliknięcie przycisku „wyślij” w Formularzu, jak również kliknięcie przycisku „OK” w zakładce Newslettera oraz e-booka stanowi zgodę użytkownika na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Kancelarię, potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu – Polityki prywatności oraz jest równoznaczne z akceptacją jego postanowień. Wyrażona w ten sposób zgoda użytkownika jest udzielana wyłącznie na rzecz Kancelarii, zaś przekazane dane osobowe wykorzystywane są przez Kancelarię wyłącznie w celach związanych z rozpowszechnianiem informacji prawnej, dzielenia się wiedzą, statystycznych oraz marketingowych. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria.

6. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. Wgląd, uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, wstrzymanie przetwarzania lub usunięcie danych przesłanych za pośrednictwem Formularza odbywa się na podstawie żądania użytkownika przesłanego na adres poczty elektronicznej kancelaria@kacelariajr.pl. Żądanie takie powinno zawierać imię, nazwisko i dane kontaktowe użytkownika. Żądanie usunięcia lub zmiany adresu e-mail znajdującego się na liście dystrybucyjnej usługi Newsletter odbywa się według zasad szczegółowo określonych w pkt 15 i 16 poniżej.

7. Kancelaria zapewnia poufność wszelkich uzyskanych informacji o użytkownikach. Informacje te nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, gdy Kancelaria byłaby zobowiązana do przekazania informacji uprawnionym organom władzy publicznej (np. sąd, prokuratura) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Kancelaria zapewnia stosowanie zgodnych z normami ochrony danych osobowych – wskazanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniach wykonawczych wydanych na jej podstawie – technicznych środków bezpieczeństwa zapobiegających utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu, a także pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

Rozdział II. Instrukcja korzystania z usługi Newsletter

9. W ramach usługi Newsletter Kancelaria przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisu w postaci adresów ich skrzynek e-mail. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usługi Newsletter. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych.

10. Korzystanie z usługi Newsletter jest dobrowolne, bezterminowe i bezpłatne.

11. Zainteresowany usługą Newsletter, w celu rozpoczęcia korzystania z niej, udostępnia Kancelarii adres poczty elektronicznej. Podany adres skrzynki e-mail musi należeć lub być w dyspozycji osoby rejestrującej się. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do osób dokonujących rejestracji.

12. W celu dokonania rejestracji należy:
a. wejść na stronę internetową Serwisu oraz zapoznać się z „Regulaminem – polityką prywatności” zawierającym „Instrukcję korzystania z usługi Newsletter”,
b. pod rubryką „Zapisz się do naszego newslettera, aby otrzymywać informacje i porady prawne” wprowadzić adres e-mail, na który mają być wysyłane treści kolejnych edycji Newslettera. Zapisanie się do Newslettera stanowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Kancelarię zgodnie z niniejszym Regulaminem – polityką prywatności,
c.kliknąć przycisk „OK” w celu wysłania na adres e-mail, wprowadzony w procesie rejestracyjnym, informacji zawierającej link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi Newsletter.

13.Każda zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dostępu do treści swoich danych osobowych wprowadzonych w procesie rejestracji oraz dokonania ich usunięcia bądź zmiany.

14.W celu usunięcia (wyrejestrowania) adresu e-mail znajdującego się na liście dystrybucyjnej usługi Newsletter należy kliknąć link znajdujący się w e-mailu stanowiącym treść kolejnej edycji Newslettera. Po przeprowadzeniu procesu weryfikującego żądanie usunięcia skrzynki pocztowej z listy dystrybucyjnej usługi Newsletter na stronie pojawi się komunikat potwierdzający fakt usunięcia adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi Newsletter.

15. W celu zmiany nazwy adresu e-mail znajdującego się na liście dystrybucyjnej usługi Newsletter, należy przeprowadzić wskazany w pkt 14 powyżej proces usunięcia adresu e-mail z listy dystrybucyjnej, a następnie ponownie przeprowadzić proces rejestracji, o którym mowa w pkt 12 powyżej.