Regulamin - polityka prywatności

Wstecz

Regulamin – polityka prywatności


Rozdział I. Informacje ogólne
1.    Administratorem serwisu internetowego pod domeną www.kancelariaprawnajr.pl, zwanego dalej „Serwisem”  jest Kancelaria Prawna R. Jedynak, A. Rogowska sp. j., z siedzibą w Krakowie (31-526) przy ul. Kieleckiej 1, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000297653, REGON: 120616917, NIP: 6751379641, zwana dalej „Kancelarią”.

2.    Wybrane podstrony Serwisu zawierają formularz umożliwiający przesyłanie zapytań dotyczących działalności Kancelarii, zwany dalej „Formularzem”. Za pomocą Formularza użytkownik może przesłać do Kancelarii następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.

3.    Serwis umożliwia korzystanie z usługi Newsletter, zwanej dalej „Newsletterem”, jako formy uzyskania aktualnej informacji dotyczącej m.in. stanowienia i stosowania prawa, jego zmian, orzecznictwa sądowego. Z usługi Newsletter może korzystać każda osoba, która na stronie Serwisu w zakładce „Zapisz się do naszego newslettera, aby otrzymywać informacje i porady prawne” poda swój adres e-mail.

4.    Serwis umożliwia otrzymywanie treści prawnych o charakterze naukowo-publicystycznym, w formie usługi e-book, zwanej dalej jako „e-book”. Kancelaria udostępnia wybrany e-book wyłącznie osobie korzystającej z usługi Newsletter, która na stronie Serwisu w zakładce „e-book” poda swój adres e-mail.


Rozdział II. Instrukcja korzystania z usługi Newsletter
1.    W ramach usługi Newsletter Kancelaria przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisu w postaci adresów e-mail. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usługi Newsletter, zgodnie z zasadami wskazanymi w rozdziale III poniżej.

2.    Korzystanie z usługi Newsletter jest dobrowolne, bezterminowe i bezpłatne.

3.    Zainteresowany usługą Newsletter, w celu rozpoczęcia korzystania z niej, udostępnia Kancelarii adres email. Podany adres e-mail musi należeć lub być w dyspozycji osoby rejestrującej się. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do osób dokonujących rejestracji.

4.    W celu dokonania rejestracji należy:
a. wejść na stronę internetową Serwisu oraz zapoznać się z niniejszym „Regulaminem – polityką prywatności” zawierającym „Instrukcję korzystania z usługi Newsletter”,
b. wprowadzić w odpowiednie miejsce w prawym dolnym rogu adres e-mail, na który mają być wysyłane treści kolejnych edycji Newslettera. Zapisanie się do Newslettera stanowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Kancelarię zgodnie z rozdziałem III niniejszego Regulaminu – polityki prywatności,
c.kliknąć przycisk „OK” w celu wysłania na adres e-mail, wprowadzony w procesie rejestracyjnym, informacji zawierającej link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi Newsletter.

5.    W celu usunięcia (wyrejestrowania) adresu e-mail znajdującego się na liście dystrybucyjnej usługi Newsletter należy kliknąć link znajdujący się w e-mailu stanowiącym treść kolejnej edycji Newslettera. Po przeprowadzeniu procesu weryfikującego żądanie usunięcia skrzynki pocztowej z listy dystrybucyjnej usługi Newsletter na stronie pojawi się komunikat potwierdzający fakt usunięcia adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi Newsletter.

6.    W celu zmiany nazwy adresu e-mail znajdującego się na liście dystrybucyjnej usługi Newsletter, należy przeprowadzić wskazany w pkt 4 powyżej proces usunięcia adresu e-mail z listy dystrybucyjnej, a następnie ponownie przeprowadzić proces rejestracji, o którym mowa w pkt 3 powyżej.


Rozdział III. Przetwarzanie danych osobowych
1.    Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu w zakresie ich imienia, nazwiska,  adres e-mail, numeru telefonu kontaktowego jest Kancelaria. Zakres danych osobowych przetwarzanych względem poszczególnych użytkowników przez Serwis zależy od usługi, z których korzysta użytkownik Serwisu, zgodnie z pkt I.2-4 powyżej.

2.    Ww. dane osobowe są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa .  w celu realizacji usług oferowanych przez Serwis, wedle wyboru użytkownika Serwisu, o czym mowa w pkt I.2-4 powyżej, tj. związanych z rozpowszechnianiem informacji prawnej, dzielenia się wiedzą, statystycznych oraz wysyłaniem newslettera. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestnika Serwisu jest jego zgoda. Kliknięcie przycisku „wyślij” w Formularzu, jak również kliknięcie przycisku „OK” w zakładce Newslettera oraz e-booka stanowi zgodę użytkownika Serwisu na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Kancelarię, potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu – Polityki prywatności oraz jest równoznaczne z akceptacją jego postanowień.  Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne dla skorzystania i realizacji z usług Serwisu Kancelarii.

3.    Użytkownik Serwisu, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, wnioskowania o usunięcie, ograniczenie przetwarzania lub przenoszenie danych, zaprzestanie przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody lub wniesienia skargi do organu nadzorczego Realizacja powyższych uprawnień w stosunku do Kancelarii odbywa się na podstawie żądania użytkownika przesłanego na adres poczty elektronicznej kancelaria@kacelariajr.pl. Żądanie takie powinno zawierać imię, nazwisko i dane kontaktowe użytkownika. Realizacja powyższych uprawnień w stosunku do Kancelarii w zakresie adresu e-mail znajdującego się na liście dystrybucyjnej usługi Newsletter odbywa się według zasad szczegółowo określonych w pkt III. 6 i III.7poniżej.

4.    Dane użytkowników Serwisu będą przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń ze strony użytkowników Serwisu (10 lat).

5.    Kontakt z administratorem danych: kancelaria@kacelariajr.pl.

6.    Kancelaria zapewnia poufność wszelkich uzyskanych informacji o użytkownikach Serwisu. Informacje te nie będą przekazywane innym administratorom  danych, nie będą na ich podstawie w sposób zautomatyzowany podejmowane decyzje oraz nie będą transferowane poza EOG, z wyłączeniem sytuacji, gdy Kancelaria byłaby zobowiązana do przekazania informacji uprawnionym organom władzy publicznej (np. sąd, prokuratura) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7.    Kancelaria zapewnia stosowanie technicznych środków bezpieczeństwa zapobiegających utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu, nieautoryzowanemu dostępowi, a także pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.