Planowane istotne zmiany dla pracodawców i pracowników

Wstecz
Anna Rogowska
2016-12-06

W dniu 1 grudnia br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Jakkolwiek, wobec niezakończonego procesu legislacyjnego, nie jest to jeszcze akt obowiązujący, to z uwagi na istotne dla przedsiębiorców planowane od dnia stycznia 2017 roku zmiany, warto przedstawić niektóre jego założenia.

  • Obowiązek ustalenia regulaminów zakładowych i utworzenia ZFŚS

W pierwszej kolejności wskazujemy, że obowiązek ustalenia regulamin u pracy, regulaminu wynagrodzeń, jak również utworzenia Zakładowego funduszu Świadczeń Socjalnych spoczywać będzie na pracodawca zatrudniających co najmniej 50 pracowników.

  • Obowiązek wydawania świadectw pracy

Kolejna zmiana dotyczy zasad wystawiania świadectw pracy. Pracodawca będzie obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. W przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej.

  • Wspólna odpowiedzialność za mienie powierzone

Zgodnie z wypracowanym stanowiskiem przedstawicieli praktyki, doktryny, jak i utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego umowa w wspólnej odpowiedzialności za powierzone mienie wymaga dla swej ważności formy pisemnej. Sam jednak przepis wprowadzający wymóg zawarcia umowy na piśmie nie przewidywał rygoru nieważności. Obecnie ustawodawca zdecydował się na uregulowanie wprost tej kwestii, ustalając nowe brzmienie art. 125 § 1 kodeksu pracy, zgodnie z którym: „Na zasadach określonych w art. 124 pracownicy mogą przyjąć wspólną odpowiedzialność materialną za mienie powierzone im łącznie z obowiązkiem wyliczenia się. Podstawą łącznego powierzenia mienia jest umowa o współodpowiedzialności materialnej, zawarta przez pracowników z pracodawcą na piśmie pod rygorem nieważności”.

  • Termin odwołania do sądu pracy

Od 1 stycznia termin na wniesienie do sądu pracy odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, jak również żądanie przywrócenia do pracy lub zapłaty odszkodowania, wynosić będzie 21 dni. Taki sam termin obowiązywać będzie w przypadku żądanie nawiązania umowy o pracę.

Należy pamiętać o tej zmianie, podając prawidłowe informacje w oświadczeniu składanym pracownikowi w sprawie rozwiązania umowy o pracę.

Zgodnie z uchwalonymi przez Sejm przepisami przejściowymi do terminów na odwołanie., które rozpoczęły bieg i nie upłynęły przed dniem wejścia w życie omawianej ustawy będą miały zastosowanie przepisy ustawy zmienianej w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Anna Rogowska
Radca prawny