Nowa ustawa prawo przedsiębiorców

Wstecz
Paula Nowak
2018-04-11

30 kwietnia 2018 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 6 marca 2018 roku prawo przedsiębiorców, uchylająca obowiązującą dotychczas ustawę z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej.

Ustawa ta wprowadza generalną zasadę, że przedsiębiorca może podejmować wszelkie działania, z wyjątkiem tych, których zakazują przepisy prawa i może być obowiązany do określonego zachowania tylko na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo, zgodnie z drugą z wprowadzonych zasad ogólnych, przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów, a także poszanowania oraz ochrony praw i wolności człowieka.

Ponadto, do obrotu wprowadzone zostaną nowe definicje przedsiębiorcy i działalności gospodarczej.

Inną dużą zmianą jest legalizacja tzw. „szarej strefy”. Zgodnie z nowymi przepisami nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Osoba ta może złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Działalność ta staje się działalnością gospodarczą z dniem określonym we wniosku. Jeżeli przychód należny z tej działalności, przekroczył w danym miesiącu określony wyżej pułap, działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie.

Co ważne, ustawa przewiduje ulgi dla nowych przedsiębiorców. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca może zrezygnować z tego uprawnienia przez dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.

Niniejszy wpis zawiera wyłącznie zasygnalizowanie najważniejszych zmian wprowadzanych przez ustawę prawo przedsiębiorców. Akt ten, tak samo jak wprowadzane w pakiecie z nim ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawa przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej dokonują licznych zmian w polskim ustawodawstwie i zalecamy, aby każda osoba prowadząca działalność gospodarczą zapoznała się z ich treścią.

Paula Nowak