Zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Wstecz

6 października br. opublikowano ustawę zmieniającą ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, którą przede wszystkim uzupełniono brakujące dotychczas pojęcia ciągłości oraz kompleksowości udzielanych świadczeń opieki. Ponadto zdefiniowano pojęcie poradni przyszpitalnej, wprowadzając możliwość udzielania w niej ambulatoryjnych porad specjalistycznych i odrębnego zawierania umów na te świadczenia. 

Istotna zmiana dotyczy również postępowania odwoławczego w postępowaniu o zawarcie umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej. Od decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ przysługiwać będzie wniosek o ponowne rozpoznanie, składany do dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ - nie zaś jak do tej pory do Prezesa NFZ.

Zmiany weszły w życie 20 października 2013 roku. Do postępowań odwoławczych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.