Zmiany przepisów dotyczących postępowania przed sądami administracyjnymi.

Wstecz

W dniu 15 sierpnia 2015 roku wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 roku o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Spośród wielu zmian szczególną uwagę należy zwrócić na dodany przepis art. 145 a ustawy, który w istotny sposób poszerza zakres uprawnień przysługujących sądom administracyjnym.

Na gruncie nowych regulacji, uchylając decyzję organu na naruszenia prawa materialnego lub stwierdzając jej nieważność, sąd administracyjny będzie uprawniony do nakazania organowi wydania decyzji lub postanowienia w określonym czasie oraz wskazania sposobu załatwienia sprawy lub rozstrzygnięcia.

Jednocześnie, jeżeli organ nie zastosuje się do wskazań sądu, strona uprawniona będzie do wniesienia skargi wprost do sądu, domagając się wydania orzeczenia stwierdzającego istnienie lub nieistnienie prawa, albo obowiązku.

Powyższe stanowi istotne novum, dające sądom administracyjnym możliwość merytorycznego orzekania, podczas gdy na gruncie obowiązujących obecnie przepisów rola sądów ma w zasadzie kasatoryjny charakter.