Zakończenie postępowania sądowoadministracyjnego

Wstecz
Z satysfakcją pragniemy poinformować, iż tut. Kancelaria z powodzeniem zakończyła postępowanie sądowo administracyjne prowadzone przez Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie przeciwko Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowemu Inspektoratowi Pracy w Krakowie. Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację wyrokowi Sąd I instancji, uwzględniającemu skargę administracyjną wywiedzioną przez tut. Kancelarię w imieniu klienta na wadliwe decyzje ww. organu. W niedawno opublikowanym uzasadnieniu do ww. wyroku z dnia 21 czerwca 2018 roku (sygn. akt I OSK 1727/16) Naczelny Sąd Administracyjny zawarł tezy, które będą mogły mieć znaczenie dla praktyki stosowania prawa w obszarze prawa pracy i służby bhp, a które dotyczyły ujednolicenia praktycznego rozumienia pojęcia „bezpośredniej podległości” użytego w § 1 ust. 5 rozporządzenia z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, zestawianego z art. 31 § 1 Kodeksu pracy, które – zgodnie z twierdzeniami Naczelnego Sądu Administracyjnego – powinno być oparte na podejściu funkcjonalnym, dotyczącym skutecznego działania za pracodawcę w sferze bhp i nadzoru nad służbą bhp. Powyższe zostało osadzone przez Naczelny Sąd Administracyjne w kontekście możliwości uznania prokurenta za osobę zarządzającą jednostką organizacyjną mającą status pracodawcy, także dla potrzeb przyporządkowania i nadzoru nad służbą bhp.Powyższy wyrok jest prawomocny