Zamówienia publiczne

Wstecz
opracowywanie i opiniowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz pozostałej dokumentacji przetargowe przygotowywanie środków odwoławczych oraz reprezentowanie klientów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych